" مجموعه اشعار مهدي اخوان ثالث ،،، از اين اوستا"

Back to Home Page

 زندگي‌نامه‌ي اخوان ثالث            سبك شعري اخوان ثالث      14 شعر با صداي شاعر   مشاهده‌ي كتاب : زمستان    از اين اوستا    آخر شاهنامه

ليست اشعار

نمايش شعر

 منزلي در دوردست

 كتيبه

 قصه‌ي شهر سنگستان

 مرد و مركب

 آنگاه پس از تندر

 روي جاده ي نمناك

 آواز چگور

 پرستار

 غزل4

 در آن لحظه

 حالت

 صبوحي

 و نه هيچ

 سبز

 صبح

 و ندانستن

 هنگام

 نوحه

 راستي، اي واي، آيا

 رباعي

 پيوندها و باغ

 زندگي

 ناگه غروب كدامين ستاره؟

 زندگي‌نامه‌ي اخوان ثالث            سبك شعري اخوان ثالث      14 شعر با صداي شاعر   مشاهده‌ي كتاب : زمستان    از اين اوستا    آخر شاهنامه

Back to Home Page

خب... نظرتون راجع به مطالب بالا چيه؟؟

♠ β·Code! ™ ♠