" مجموعه اشعار مهدي اخوان ثالث ،،، آخر شاهنامه"

Back to Home Page

 زندگي‌نامه‌ي اخوان ثالث            سبك شعري اخوان ثالث      14 شعر با صداي شاعر   مشاهده‌ي كتاب : زمستان    از اين اوستا    آخر شاهنامه

ليست اشعار

نمايش شعر

 ما

 قولي در ابوعطا

 چه آرزوها

 وداع

 پيامي از آنسوي پايان

 با دل و چشمهايم

 پيغام

 برف

 قصيده

 سر كوه بلند

 مرثيه

 گفت‌وگو

 ساعت بزرگ

 جراحت

 رباعي

 خفتگان

 قاصدك

 كاوه يا اسكندر

 غزل 1

 چون سبوي تشنه

 ميراث

 گل

 مرداب

 غزل 2

 خزاني

 دريچه‌ها

 گله

 بازگشتن زاغان

 ناژو

 دريغ

 طلوع

 غزل 3

 بي‌دل

 آخر شاهنامه

 زندگي‌نامه‌ي اخوان ثالث            سبك شعري اخوان ثالث      14 شعر با صداي شاعر   مشاهده‌ي كتاب : زمستان    از اين اوستا    آخر شاهنامه

Back to Home Page

خب... نظرتون راجع به مطالب بالا چيه؟؟

♠ β·Code! ™ ♠