زندگي‌نامه بيش از دويست و پنجاه تن از بزرگان موسيقي ايران

 

صفحه اول                صفحه دوم                صفحه سوم            بازگشت به صفحه اصلي

 

توضيح: جهت جستجو، Ctrl+F را زده و نام فرد موردنظرتان را تايپ كرده و جستجو نماييد.

 

 

محمد تقي دانش پژوه
محمدتقي دانش پژوه پدرعلم نسخه شناسي موسيقي قديم ايراني وازبزرگ ترين كتاب شناسان ايران درجهان علم ودانش بود. كتاب«فهرست آثاردانشمندان ايراني واسلامي درغنا وموسيقي» وچند مقاله ديگردراين باب ازآثارچاپ شده اوست.
وفات: 1375/09/27 تولد: 1290


بيژن كامكار
بيژن كامكارنوازنده دف وتنبك وخواننده ونوازنده رباب اوهنررانزد پدرآموخت وكنسرت هاي فراوان درداخل وخارج ازكشوراجراكرد. ازآثاراو نوار«كامكارها»، «زردي خزان»‌ و... نوارهاي ديگررا مي توان نام برد.
تولد: 1328/09/28


ابو الحسن صبا
وصف زندگي وهنروآثاروخدمات ابوالحسن صبا دراين مختصرنمي گنجد. صبا فرزند كمال السلطنه، دركودكي ونوجواني بزرگ ترين استادان را ديد واز هركدام مطالب ارزنده اي آموخت وويولون وسه تاررابه عنوان سازهاي تخصصي خود برگزيد وبا مدرسه موسيقي واركستر وزيري همكاري كرد. صبا بنيانگذارشيوه صحيح ويولون نوازي درموسيقي ايراني وعامل انتقال ميراث هنري ميرزا عبدالله درسه تارنوازي است. نوازندگي، ضبط صفحه، نواسازي، سرپرستي اركستر، تدريس درهنرستان ودرمنزلش(كه بعدها تبديل به موزه صبا شد)، نگارش مقاله وكتاب و بسياري خدمات ديگرحاصل عمركوتاه اوست. صبا يك عمرخود را وقف موسيقي مرد واز حيث هنروانسانيت وشخصيت والا وخصوصيات اصيل ايراني دراوج تصور بود. آثار او مكرر نواخته واجرا وضبط شده اند: سه جلدكتاب«آموزش ويولون‌» اوبه كوشش لطف الله مفتخم پايان، چهارجلد كتاب«آموزش سنتور» ويك جلد«آموزش تاروسه تار» اوبه كوشش محمد بهارلو وفرامرز پايور وداريوش صفوت به چاپ رسيد. يادواره اودرتهران به كوشش علي دهباشي ودرآمريكا به كوشش بيژن اسدي پور به چاپ رسيده يك جلد مجموعه مقالات اوبه كوشش سيد عليرضا ميرعلي نقي دردست چاپ است.
وفات: 1339/09/29 تولد: 1281


پشنگ كامكار
پشنگ كامكارنوازنده سنتور وشاگرد پدرش وفارغ التحصيل رشته موسيقي از دانشكده هنرهاي زيبا(تهران) وداراي تصوفات خاص درتكنيك سنتورنوازي وخالق آثاري براي سنتور برپايه‌ي ابتكارات خود وعضو گروه شيدا وگروه كامكارها كه ازآثاراو مي توان به بارانه، به يادصبا و...(نوار) و«آثاري از پشنگ كامكار»(كتاب) اشاره كرد.
تولد: 1330/09/30


محمد نوري
محمدنوري خواننده وهنررانزد فاخره صبا وثولين باغچه بان وبا راهنمايي هاي ناصرحسيني فراگرفت. اوداراي پنجاه سال سابقه خوانندگي كه ازآثاراو مي توان به ماه باران(آهنگ ازشهرام گلپريان)، جاودانه باعشق(آهنگ ازمحمد سرير) و... اشاره كرد.
تولد: 1308/10/01


ارسلان كامكار
ارسلان كامكارنوازنده ويولون وعود وآهنگساز وهنررانزد پدر، هوشنگ كامكار ومنوچهرانصاري آموخت با كنسرت هاي فراوان با گروه كامكارها وكاربا اركسترهاي ديگر(نوازندگي ويولون وعود) ازآثاراو مي توان به«زردي خزان»، «افسانه ي سرزمين پدري ام» و... «سرود ايران»اشاره كرد.
تولد: 1339/10/02


ابراهيم منصوري
ابراهيم منصوري نوازنده ويولون ونواسازوداراي سابقه پژوهش وگردآوري آثارقديم موسيقي كه شاگرد حسين خان اسماعيل زاده وعبدالله دوامي وتحصيل كرده درشعبه موزيك دارالفنون باسابقه طولاني تدريس درمراكزآموزشي دولتي وسرپرستي اركستر درراديو تهران مي باشد. اوهمچنين به گردآوري«تصنيف هاي عارف وشيدا به روايت عبدالله دوامي»(چاپ نشده) پرداخته است.
وفات: 1348/10/05 تولد: 1276

 


حسين سرشار
حسين سرشار خواننده اپرا وهنرآموخته دركنسرواتوارميلان(ايتاليا) وخواننده بسياري ازنقش هاي مهم اپرايي وچند اثرازآهنگساران مويسقي ايراني. ازآثاراو مي توان به اجراي اثر«فروغ» ساخته حسين دهلوي(درنوار«آثاري ازحسين دهلوي») وچند ضبط تلويزيوني ازسرودهاي انقلابي وبازي درچند فيلم سينمايي: اجاره نشين ها، هامون وجعفرخان ازفرنگ برگشته اشاره كرد.
وفات: 1373/10/05 تولد: 1311


محمد حسن( وحيد ) دستگردي
وحيد دستگردي شاعرومؤسس مجله ادبي«ارمغان» بود وبا اكثر موسيقي دانان معتبرارتباط داشت. كلام تصنيف هايي چون« موسم گل» و«زد لشگرگل» ازآثاراوست.
وفات: 1321/10/08 تولد: 1255


 

سعيد هرمزي
سعيد هرمزي نوازنده سه تاروتار هنرآموخته درمحضر درويش خان ومرتضي ني داوود ومدرس سه تار درمركز حفظ واشاعه موسيقي(1355-1347). اوداراي بلاغت ممتاز وتوانايي هاي عالي هنري دربيان احساس وارائه مطالب كه ازآثاراو مي توان به دوره ي رديف، اجرا با سه تار، تعدادي نوارخصوصي(حاوي بداهه نوازي ها ونيز همراهي باآواز سليمان اميرقاسمي) اشاره كرد.
وفات: 1355/10/08 تولد: 1276


لطف الله مجد
لطف الله مجد درتارنوازي خودآموخته بود ودرنوازندگي پنجه شيرين وسليقه مطبوع داشت. ازمجد نوارهاي زيادي حاوي بداهه نوازي هايش باقي مانده است اوبا برنامه گل ها نيز همكاري مستمر داشت.
وفات: 1357/10/08 تولد: 1279


سيد جواد بديع زاده
سيد جواد بديع زاده فرزند بديع المتكلمين كه آواز راازپدرودايي آموخت. ازاو صفحه هاي زيادي محتواي آواز وتصنيف همراه ساز عبدالحسين شهنازي ومرتضي محجوبي باقي مانده است به اضافه تعدادي تصنيف هاي فكاهي كه ساخته خود اوست. بديع زاده ذوق خوانندگي ونواسازي راباهم داشت وچندي نيز عضو شوراي موسيقي راديو بود. ازآثاراو مي توان به‌خزان عشق، گل پرپر، ماشين مشدي ممدلي و...، مجموعه خاطراتش كه دردست چاپ است اشاره كرد.
وفات: 1358/10/10 تولد: 1281


حسين خواجه اميري(ايرج)
ايرج خواننده وشاگرد ابوالحسن صبا تأثيرپذيري مستقيم ازآواز تاج اصفهاني وكاردرراديو تهران ازاواسط دهه‌ي 1330 بااركسترها وهمراه نوازندگان مختلف كه ازآثاراو مي توان به برنامه هاي آوازي همراه ويولون حبيب الله بديعي وپرويز ياحقي، سنتور رضا ورزنده، تارفرهنگ شريف و... تعدادي ترانه براي فيلم هاي ايراني(1350-1340) اشاره كرد.
تولد: 1313/10/11


مصطفي گرگين زاده
مصطفي گرگين زاده نوازنده ترومپت ونواساز وتحصيل نوازندگي درشعبه موزيك نظام(نزد سروان ايراني) وكاردرراديو تهران ازاوائل دهه 1330 وهمكاري با خالدي ودلكش كه ازآثاراو مي توان به بردي ازيادم(باكلام پرويزخطيبي) ونمي ترسي(باكلام نواب صفا) اشاره كرد.
تولد: 1301/10/11


حشمت سنجري
حشمت سنجري رهبرواركستروآهنگساز وفارغ التحصيل هنرستان عالي موسيقي دررشته ويولون وتحصيل رهبري اركستر در ايتاليا واتريش ورهبر دائمي اركستر سمفونيك تهران(1351-1334) ورهبري اركستر درشهرهاي مختلف ايران وساخت چند اثر.
وفات: 1373/10/14 تولد: 1296


سليمان امير قاسمي
سليمان اميرقاسمي(سليم خان) خواننده ورديف دان ومدرس آواز وهنرآموخته نزد عيسي وابراهيم آقاباشي دراصفهان وبهره برده ازهنر استادان آواز وساز درتهران وداراي لحن ويژه وداراي تكنيك ممتاز وسليقه هنري عالي درارائه مطالب واجراي آواز كه ازآثاراو مي توان به يك دوره صفحه گرامافون همراه باتار عبدالله دادور(قوام السلطان)‌ و ويولون علي مبشر درسال هاي 1305 تا1312، يك دوره ضبط هاي خصوصي با تار نورعلي برومند، سه تار سعيد هرمزي وويولون علي تجويدي درسال هاي 1338 تا1352رااشاره كرد. او ازشاگردان عطاءالله اميدوار، مرتضي طباطبائي و... بود.
وفات: 1355/10/15 تولد: 1263


كريم صالح عظيمي
كريم صالح عظيمي خواننده ورديف دان ومعلم آواز وشاگرد محضر اقبال السلطان وعبدالله دوامي وسابقه تدريس از1353 در« مكتب صبا» وچند اجرا در داخل وخارج ازكشور.
تولد: 1325/10/16


محمد رضا لطفي
محمد رضا لطفي نوازتار وسه تارنواز برجسته، نواساز، مدرس، مؤلف واشاعه دهنده اصالت هاي موسيقي ايراني، برآمده ازمكتب شهنازي وبرومند وهرمزي وديگر استادان بزرگ است. زندگي او وقف خلاقيت هنري وخدمت به اشاعه وانتقال موسيقي ايراني شده ودرزمره نوازندگان ايراني است كه اعتبار بين المللي دارد. آثاراو بسياراست ازجمله: سلسله نوارهاي چاووش(گروه شيدا)، آلبوم رديف موسيقي ايران(يادواره استاد برومند)، چشمه نوش، رمزعشق و...(نوار)، موسيقي آوازي ايران، كتاب سال شيدا(2جلد) وتعدادي مقاله درپانزده سال گذشته كه سازوموسيقي ايران رابه محافل هنري دنيا شناسانده است.
تولد: 1325/10/17


لطف الله مفخم پايان
لطف الله مفخم پايان اولين ناشر جدي آثار موسيقي است كه زندگي اش راوقف اين كاركرد. اوبرآمده ازخانداني قديم واصيل ودانش آموخته درمحضر صبا وخالقي بود. بخش مهمي ازرديف موسيقي ايران به روايت معروفي، به كوشش اونظم وسامان يافت وآثار بسياري ازبهترين استادان موسيقي وقت به همت وسرمايه او به چاپ رسيد. خدمات فرهنگي مفخم پايان در اشاعه موسيقي ايراني نقش ايفا كرد كه تآثيرش هنوز هم پابرجاست ومجموعه آثار اوبه كوشش سيد عليرضا ميرعلي نقي دردست انتشار مجدد است.
وفات: 1362/10/17 تولد: 1294


محمود فرنام
محمود فرنام نوازنده دف درموسيقي آذري با بيش از هشتاد سال سابقه نوازندگي درنزديك به يك قرن زندگي وداراي آ‌ثار فراوان با تار غلامحسين بيكجه خاني، تارمحمد حسن عذاري، آواز اقبال السلطان و…
وفات: 1372/10/21 تولد: 1277


مسعود شعاري
مسعود شعاري نوازنده تاروسه تار وهنرآموخته نزد محمد رضا لطفي، داريوش طلايي ، حسين عليزاده وارشد تهماسبي و با اجراي كنسرتهاي داخل وخارج ازكشور ازآثاراو مي توان به كاروان صبا(آ‎ثارابوالحسن صبا، اجرا با سه تار) وانتظار(سه تارنوازي درفضاي موسيقي هند همراه طبلاي دارشان سينگ) اشاره كرد.
تولد: 1340/10/22


عبد الله دادور
عبدالله دادور(قوام السلطان) نوازنده تاروسه تار وشاگرد درويش خان كه ازآثاراو مي توان به تعدادي صفحه گرامافون، همراهي(تار) با آواز پروانه(1312-1303)، ضبط هاي خصوصي، تكنوازي سه تار(سالهاي دهه1330) اشاره كرد.
وفات: 1355/10/25 تولد: 1275
 


محمد صديق تعريف
محمد صديق تعريف خواننده وشاگرد رضوي سروستاني، نصرالله ناصح پور ومحمود كريمي كه ازآثاراو مي توان به، به ياد استاد طاهرزاده، شوردشت، شيدايي، آبگينه وماه بانو و... ترانه موسيقي متن سريال تلويزيوني امام علي(ع)(آهنگ ازفرهاد فخرالديني) اشاره كرد.
تولد: 1334/10/25


ارشد تهماسب
ارشد تهماسبي نوازنده تاروسه تار، معلم، محقق ومؤلف وهنرآموخته نزد حسين عليزاده ومحمدرضا لطفي وتدريس موسيقي وگردآورنده بسياري ازآثارقدما ومجري آنها ازآثاراو مي توان به مجموعه آثاردرويش خان و مجموعه آثارركن الدين خان مختاري، جواب آواز، صدرنگ رنگ(كتاب ومجموعه نوار، اجرا با تار)، كتابهاي« برنامه دشتي»(ازموسي معروفي)، «سه چهارمضراب»، «تصنيف هاي عارف» ونوار«پنجه دشتي»(اجراي آثاري ازعارف وصبا به روايت فرامرزپايور) اشاره كرد.
تولد: 1336/10/28


مهدي بركشلي
استاد وزندگي دانشگاهي خود را درخدمت موسيقي ايران صرف كرد. او نوازندگي ويولون را درمكتب وزيري وصبا مهدي بركشلي نخستين موسيقي شناس ايراني بود كه به چندرشته ازدانش آراستگي داشت آموخت ودراركسترانجمن موسيقي ملي عضويت پيدا كرد وآثاري نيزساخت. عمده آثاراو درتئوري موسيقي ايراني وپرده هاي سازنده ونظام فواصل آن است. ازآثاراومي توان به گام ها ودستگاههاي موسيقي ايران، موسيقي فارابي، انديشه هاي علمي فارابي درزمينه موسيقي، موسيقي دوره ساساني وتعداد زيادي مقاله به زبان هاي فارسي وانگليسي وفرانسوي رامي توان نام برد.تعدادي ازآ‌ثاراو هنوز منتشرنشده اند. بركشلي دانشمندي شناخته شده درجهان آكوستيك بود كه فرصت نيافت حيات علمي پربار خود راآن طوركه مي خواست به انجام رساند.
وفات: 1366/10/29 تولد: 1291


نور علي برومند
خدمات استاد نورعلي برومند به موسيقي اصيل را نمي توان دراين يادداشت كوچك بيان كرد. برومند برآمده ي مكتب درويش خان بود و از محضر تمام استادان معتبرنيز خوشه چيني كرده ومطالب مهم موسيقي راآموخته بود.اين نوازنده تاروسه تاروسنتوروتنبك وكارشناس آواز، عامل انتقال ميراث هنري گذشتگان به جوانان مستعدي بود كه هركدام اكنون درموسيقي صاحب كرسي خودهستند. ازبرومند ، نوارهاي خصوصي متعددي حاوي رديف نوازي وبديهه نوازي هاي گهگاهي اوضبط شده ومتن كامل رديف هفت دستگاه موسيقي ايران به روايت ازاسماعيل قهرماني نيزبانوازندگي اوبه كوشش مهدي كماليان وفوزيه مجد درسال هاي اوايل 1350 ضبط ودرسال1370 انتشاريافته است. نورعلي برومند ازمهم ترين حلقه هاي رابط هنرامروز وسنت ديروزاست ونقش آموزشي بسيارمهمي درتداوم موسيقي ايراني دارد. محمدرضالطفي، مجيد كياني، حسين عليزاده، داريوش طلايي، ناصرفرهنگ فر و رضوي سروستاني شاگردان برگزيده او هستند.
وفات: 1355/10/30 تولد: 1284


بهمن ابو ااقاسم عارف قزويني
بهمن ابوالقاسم عارف قزويني هنرمند وطن پرست وپديدآورنده تصنيف ملي، آراسته به هنرهاي شاعري وخوانندگي وخوشنويسي ونويسندگي بود. آزاده اي كه موسيقي را ازاستادان گمنام آموخت وبا حيات پربارورنج بارش آن را ازمحاق گمنامي به درآورد. زندگي وهنراويكي بود وآثارش هنوز با ما سخن مي گويند وازدرون پررنج او خبرمي دهند. آثارهنري عارف تصنيف هايي است كه هنرمندان قديم ومعاصر، بارها وبارها آن ها را اجراكرده اند ونت آنها به كوشش ارشد تهماسبي منتشرشده است. ديوان اشعار وتصنيف هاي او نيزبه كوشش شادروان سيد هادي حائري انتشاريافته است.
وفات: 1312/11/01 تولد: 1259


ابراهيم بوذري طالقاني
ابراهيم بوذري طالقاني خوشنويس واديب وخواننده بزرگ تعزيه وازكارشناسان رديف هاي آوازي، نزد اقبال السلطان آواز را آموخته بود. كتاب او به نام «تعزيه درايران ودومجلس آن» درانجمن موسيقي ايران، با مقدمه وشرح سيدعليرضا ميرعلي نقي دردست انتشاراست.
وفات: 1365/11/01 تولد: 1275


داريوش رفيعي
داريوش رفيعي ترانه خواني با تعليمات بديع زاده فراگرفت وباآهنگ هايي ازمجيد وفاداربه شهرت رسيد. ازاوتعدادي ترانه وآوازضبط شده وصداي اويادگاري ازيك دوران، جواني برباد رفته ونوعي زندگي شيدايي است.
وفات: 1337/11/02 تولد: 1306


رضا ورزنده
رضا ورزنده نوازنده سنتور وهنرآموخته نزد پدرش مرشد ماند علي ورزنده كاشاني و بهره گيري غيرمستقيم ازپيانوي مرتضي محجوبي وكاردرراديو از اوايل دهه1330 وآشنا به نواختن تنبك، داراي تكنيك انحصاري وتأثيرگذاري فراوان درشيوه خاص نوازندگي وخلاقيت هاي ملوديك وريتميك دربداهه نوازي وهمراهي باساز وآواز هنرمندان مختلف كه ازآثاراو مي توان به ضبط هاي راديويي وضبط هاي خصوصي ازتكنوازي ها وهمنوازي ها(1355-13309 ) اشاره كرد.
وفات: 1355/11/03 تولد: 1305


مجيد وفادار
مجيد وفادار نوازنده ويولون ونواساز وهنرآموخته نزد حسين خان اسماعيل زاده، رضا محجوبي، ابوالحسن صبا بااستفاده ازديگر هنرمندان وشروع نواسازي ازدهه 1310 وخالق بسياري ازنغمه هاي زيبا وتأثيرگذار درموسيقي دهه هاي 1320تا1340وكاردرراديو تهران ازدهه1330تااواخرعمركه ازآثاراومي توان به «مراببوس»(كلام ازحيدررقابي)،«گل اومد بهاراومد»(كلام ازبيژن ترقي)، «شب جدايي»(كلام ازرهي معيري) و... تعدادي صفحه گرامافون وضبط هاي راديويي اشاره كرد.
وفات: 1354 تولد: 1291/11/04


رضا مهدوي
رضا مهدوي نوازنده ومعلم سنتور، پژوهشگرومؤلف وهنرآموخته نزد حسين ملك، رضاشفيعيان، مسعودشناسا، پرويزمشكانيان وفرامرزپايورو... مجيدكياني(رديف نوازي) وكنسرت هاي متعدد درداخل وخارج ازايران وپايه گذارومديرهنرستان موسيقي حوزه هنري وبخش موسيقي دانشگاه سوره واولين مؤسس درراه اندازي نخستين تريبون هاي آزاد جمعي براي معرفي كاروآثارموسيقي دانان ايراني (برنامه هاي تالارانديشه) كه ازآثاراو مي توان به: نوار«آذركيميا»(برگزيده اجراهاي صحنه اي همراه تنبك اميربيداريان)، كتاب هاي«بينش وموسيقي»(يادواره استاد تقي بينش) و«آشنايي باهنر»(دوره پيش دانشگاهي) اشاره كرد.
تولد: 1347/11/04


عبد الله دوامي
عبدالله دوامي دركناربرومند وشهنازي يك عمردرتداوم اصالت هاي موسيقي ايران كوشيد اوازمعلمان بزرگ موسيقي رديف است. درجواني نزدعلي خان نايب السلطنه تعليم گرفت وچند سال بعد همراه هنرمندان بزرگ موسيقي وقت به خارج سفركرد وصفحه هايي ازصداي او ضبط شد. اولوح محفوظ رديف هاي آوازي وسازي وقطعه هايي اصيل قديمي بود ويك عمر هرچه مي دانست بي دريغ به هنرمندان جوان آموخت. دوامي نيز مثل بيشترهنرمندان قديم اهل معنويت وخلوص وسادگي بود وبا هنرش مي زيست. ازاو نوارهاي خصوصي باقي مانده است كه بيشترجنبه آموزشي دارند. نت رديف آوازي او وتصنيف هاي قديمي، به كوشش فرامرز پايوروآلبوم رديف نوارهاي آواز او نيز انتشاريافته است.
وفات: 1359/11/06 تولد: 1270


رضا گلشن راده
رضا گلشن راده نوازنده قره ني، نواساز وهنرآموخته درشعبه موزيك نظامي دارالفنون وكاردرراديو تهران ازاوايل دهه 1330 كه ازآثاراو مي توان به: ضبط هاي راديويي همراه با ساز واركستروصداي خوانندگان مختلف اشاره كرد.
وفات: 1369/11/07 تولد: 1298


شهرام ناظري
شهرام ناظري خواننده وشاگرد پدروبهره گرفته ازآموزشهاي نورعلي برومند واستفاده ازآثارخوانندگان قديمي واجرادرزمينه سنتي(موسيقي شهري) وموسيقي كردي وكنسرت هاي فراوان درداخل وخارج ازكشور كه ازآثاراو مي توان به اي برادر(همراه بامحمدرضالطفي)، لاله بهار(همراه پرويزمشكاتيان)، گل صدبرگ(همراه جلال ذوالفنون)، زمستان(همراه محمدرضا درويشي)، يادگاردوست(همراه كامبيزروشن روان)، مهتاب رو(همراه گروه تنبوربه سرپستي كيخسرو پورناظري) و سازوآواز(همراه داريوش طلايي) و...اشاره كرد.
تولد: 1329/11/08


هوشنگ استوار
هوشنگ استوارآهنگسازونوازنده پيانو واستاد هنرستان عالي موسيقي وتحصيل موسيقي كلاسيك دربروكسل(بلژيك) وآشنا به موسيقي جزوموسيقي اصيل ايراني وسابقه تدريس طولاني درهنرستان ها ودانشكده هاي موسيقي(تاسال1359) وسازنده آثاربسيار درفرم هايي مختلف موسيقي بين المللي باالهام ازموسيقي ايراني، اجراشده درايران وآلمان.
تولد: 1306/11/09


نور الله همايون
نورالله همايون ازترانه سازان نسل بعد از عارف وشيدا وجاهد است كه گوشه گيري و جنجال گريزي اوباعث گمنامي نسبي او شد درحالي كه بخش مهمي ازترانه هاي اوايل قرن شمسي حاضر، حاصل طبع اوست. نورالله همايون مردي شاعرواديب وسخن سنج بود وسال ها دربخش اداري خدمت كرد. ازاو كتاب «پنج چكامه» يادگارمانده است ودفتري ازشعرها وتصنيف ها كه منتشرنشده است. كلام ترانه هاي « جلوه گل»(آهنگ عبدالحسين شهنازي وصداي بديع زاده) واكثرآثاربديع زاده ازاوست.
وفات: 1370/11/09 تولد: 1286


حاتم عسگري
حاتم عسگري فراهاني خواننده ومعلم آوازايراني وهنرآموخته نزد ضياءالذاكرين وحسين علي نكيسا وسليمان اميرقاسمي وداراي سابقه طولاني تدريس آوازايراني درمراكزدولتي ودانشگاهي كه ازآثاراو مي توان به آلبوم نوارهاي«دستگاه نوا» و«دستگاه ماهور»(رديف هاي آوازي همراه سه تارداريوش صفوت) اشاره كرد.
تولد: 1312/11/09


سيد علي اكبر گلپايگاني
سيدعلي اكبرگلپايگاني خواننده وهنرآموخته نزد نورعلي برومند وباراهنمايي هاي ابوالحسن صبا وكاردرراديو تهران ازاواخردهه1330 وكنسرت هاي متعدد درداخل وخارج ازكشوروخوانندگي درچند فيلم ايراني دردهه1340 كه آثارفراوان به صورت صفحه‌ي گرامافون، نواركاست، ضبط هاي راديويي وضبط هاي خصوصي وازجمله آوازهاي «مست مستم ساقيا»(همراه باپيانوي محجوبي) وترانه ي« مرابوسه اي ده»(آهنگ ازاكبرمحسني ) برجاي گذاشته است.
تولد: 1312/11/10


مشير همايون شهردار
مشيرهمايون شهردارنوازنده پيانوورياست شوراي موسيقي راديو تهران دردهه 1330 وشاگرد محمدصادق خان سرورالملك وداراي سابقه نوازندگي درمجامع هنري ودودوره ضبط صفحه هاي گرامافون درداخل وخارج ومشاغل متنوع ازرياست نظميه تا رياست شوراي موسيقي راديوتهران وداراي آثارادبي مختلف ازنظم ونثر و قطعه هاي ضبط شده دراجراهاي راديويي وصفحه هاي گرامافون، تكنوازي دشتي و راست پنجگاه وهمراهي باآواز رضاقلي ميرزا ظلي درصفحه هاي همايون، اصفهان، ترك، افشاري وچهارگاه.
وفات: 1348 تولد: 1261


امير ناصح افتتاح
اميرناصح افتتاح نوازنده تنبك وشاگرد حسين تهراني وهوشنگ مهرورزان وكاردرراديو تهران از1334 دربرنامه گل ها وداراي قريحه ويژه وتكنيك درخشان درهمنوازي وتكنوازي كه ازآثاراو مي توان به نوارهاي راديويي(همراه سازوآوازواركستر) وتعدادي نوارخصوصي(تكنوازي وهمنوازي با ساز) اشاره كرد.
وفات: 1366/11/11 تولد: 1314


محمد تقي مسعوديه
محمدتقي مسعوديه اتنولوگ، آهنگ ساز، مؤلف واستاددانشگاه تهران ودانش آموخته درهنرستان عالي موسيقي(تهران)، كنسرواتورملي موسيقي ومدرسه عالي موسيقي(پاريس) ومدرسه موسيقي لايپزيك(آلمان) وفارغ التحصيل موسيقي شناسي تطبيقي(وتاريخي) ازدانشگاه كلن(آلمان) كه ازآثاراو مي توان به كتاب هاي «موسيقي تربت جام»، «موسيقي بوشهر»، «موسيقي بلوچستان»، «مباني اتنوموزيكولوژي»، «موسيقي مذهبي ايران»(موسيقي تعذيه)، «آوازنويسي رديف آوازي موسيقي سنتي ايران»(با اجراي محمود كريمي)، پارتيتور«موومان براي سازهاي زهي» و... مقاله هاي تحقيقي درايران وخارج ازكشوراشاره كرد.
وفات: 1377/11/12 تولد: 1307


رحيم معيني كرمانشاهي
رحيم معيني كرمانشاهي ترانه سرا وشاعر وداراي سابقه كارادبي ازسال هاي 1320 وآشنا به هنرنقاشي، ومديرروزنامه «سلحشوران غرب» درسال هاي 1332-1328 وترانه سرايي ازاوايل دهه 1330 وكاردرراديو تهران وواردكننده مضمون هاي تازه وتأكيد برتصويرسازي درترانه سرايي كه ازآثاراو مي توان به، به ياد كودكي، نگرانم، رفتم كه رفتم (آهنگ ها ازعلي تجويدي)، شب زنده داري وطاووس(آهنگ ها ازپرويزياحقي)، ازتو گذشتم (آهنگ ازحبيب الله بديعي) وكتاب هاي «اي شمع ها بسوزيد»، «فطرت» و«دوره تاريخ ايران»(منظوم) اشاره كرد.
تولد: 1304/11/15


حسين عمومي
حسين عمومي كارشناس آوازايراني، بهره گرفته ازموسيقي دانان برجسته قديم واستادان خوشخوان اهل منبردرمكتب اصفهان وداراي سابقه خوانندگي (به صورت غيرحرفه اي) ومرجع مورد اعتماد اهل آواز .
تولد: 1306/11/15


عليرضا مشايخي
عليرضا مشايخي، آهنگساز وشاگردلطف الله مفخم پايان، حسين ناصحي، هانس يلي نك وگوتفريد.م.كونيگ درهلند واتريش وطراح «موسيقي تلفيقي»(نگرش ويژه به موسيقي سنتي)وديگر سبك هاي پيشنهادي وازاولين پيشگامان مدرنيسم موسيقي درايران وسابقه طولاني تدريس، تحقيق وكنسرت در ايران و جهان كه اازاثاراو مي توان به چندصفحه گرامافون، ضبط در كمپاني فيليپس (هلند)، نوارهاي«شرق وغرب»، «لحظه ها»، موسيقي براي پيانو» و...و«آموزش سلفژ»(كتاب).
تولد: 1318/11/15


امين شهميري
امين شهميري مدرس علوم مربوط به موسيقي شناسي ومؤلف وفارغ التحصيل علوم فيزيك از دانشگاه تهران و مدرس صداشناسي موسيقي درهنرستان هاي موسيقي تهران و گردآورنده مطالب بسياردرباره فرهنگ هاي بومي وآداب ورسوم وسازها ونغمه هاي ايراني وسابقه تدريس طولاني درمراكز علمي-آموزشي درارتباط با فيزيك صدا وموسيقي كه ازآثاراو مي توان به: كتاب «صدا شناسي موسيقي» وتعدادي جزوه منتشرنشده اشاره كرد.
تولد: 1308/11/17


فرامرز پايور
فرامرزپايور نوازنده سنتور، نواساز، مدرس ومؤلف وهنرآموخته نزد ابوالحسن صبا وبهره گرفته ازعبدالله دوامي، ركن الدين مختاري، حاج آقا محمد ايراني مجرد، حسين تهراني وداراي سابقه طولاني درتدريس، نوازندگي، نواسازي، تنظيم قطعه هاي خود و ديگران براي اركستر وارائه كننده تكنيك نوين سنتورنوازي واجراهاي درخشان با سنتور دراركسترهاي ايراني واركسترسازهاي ايراني- غربي وكنسرت هاي فراوان درداخل وخارج ازايران كه ازآثاراو مي توان به: صفحه هاي گرامافون همراه تنبك حسين تهراني، ضبط هاي راديويي همراه ويولون ابوالحسن صبا، مجموعه نوارهاي كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان، اجراهاي ضبط شده از«گروه اساتيد»(همراه با صداي محمدرضاشجريان وخوانندگان ديگر)، گفتگو، پيغام اهل راز، چهارباغ و...، كتاب ها: «دستور سنتور»، «هشت قطعه براي سنتور»، «رديف چپ كوك براي سنتور» و...«رديف آوازي استاد عبدالله دوامي وتصنيف هاي قديمي».
تولد: 1311/11/21


حسن رياحي
حسن رياحي آهنگساز ودانش آموخته درهنرستان عالي موسيقي ودانشگاه تمپل وكمبز(آمريكا- انگلستان) وعضو شوراهاي تخصصي واحد موسيقي راديو وتلويزيون وسازنده دومين سرود جمهوري اسلامي ايران.
تولد: 1323/11/22


شاهزاده رضا قلي
شاهزاده رضاقلي ميرزا ظلي، موسيقي وآواز را ازعارف قزويني واقبال السلطان آموخت واز جواني به عنوان خواننده مهم وبرتر شناخته شد. اودراكثر كنسرتهاي معروف آن زمان وتئاترهاي مطرح شركت مي كرد. ازآواز ظلي هشت صفحه با پيانوي شهراداروويولون صبا وسه تار احمد عبادي پرشده است. صداي ظلي، صدايي صاف وخوش زنگ وباحالت وپراحساس وقوي بود وروش خوانندگي او درسال هاي بعد خوانندگاني چند تقليد كرده اند.
وفات: 1324/11/23 تولد: 1285


مهدي مفتاح
مهدي مفتاح نوازنده وهنرآموز ويولون وقانون ونواساز وهنرآموخته نزدابوالحسن صبا وبااستفاده ازمحضر استادان مدرسه عالي موسيقي وهنرستان عالي موسيقي باسابقه طولاني تدريس موسيقي درمدارس كشور ومراكز آموزشي وهنرستان موسيقي ملي واولين نوازنده قانون درموسيقي ايراني با تكنيك نوين وكاردرراديو تهران ازاواسط دهه1330تا1350 كه ازآثاراو مي توان به ضبط هاي راديويي فراوان(تكنوازي وهمنوازي)، يك دوره صفحه گرامافون همراه باصداي روح انگيز وپيانوي پرويز ايرانپور(1312- 1305)، كتاب «متد قانون وآهنگ هايي براي اين ساز» وقطعه هايي براي ويولون اشاره كرد.
وفات: 1375/11/24 تولد: 1288


داريوش طلايي
داريوش طلايي، نوازنده تاروسه تار، رديف دان ومدرس وفارغ التحصيل هنرستان موسيقي ملي، دانشكده هنرهاي زيبا(تهران)، دانشگاه پاريس وداراي سابقه تدريس طولاني درداخل وخارج ازايران وكنسرت هاي بسياردرداخل وخارج ازايران(تكنوازي وهمنوازي) كه ازآثاراو مي توان به نوارهاي: رديف ميرزا عبدالله (اجرا سه تار)، سازوآواز‌(همراه با شهرام ناظري)، دود عود( همراهي با صداي محمدرضا شجريان)، چندصفحه گرامافون وسي.دي درفرانسه(تكنوازي)، كتاب هاي «نگرشي نوبه تئوري موسيقي ايراني»، «نت رديف ميرزا عبدالله براي تاروسه تار»، «بيست وسه قطعه پيش درآمدها ورنگ هاي استاد علي اكبرشهنازي» اشاره كرد.
تولد: 1331/11/26


عبد الحسين برازنده
عبدالحسين برازنده نوازنده تار، نواساز ومعلم موسيقي وهنرآموخته نزد استادان گمنام اصفهاني(نوازندگي) ومعلمان فرانسوي دراصفهان(نت خواني) وداراي سابقه طولاني تدريس واجراي موسيقي وساخت قطعه هايي براي تئاترهاي مختلف كه ازآثاراو مي توان به تعداد زيادي سرود، پيش درآمد، نصنيف و...، ازجمله: آتش دل( باكلام شيداي چالشتري)، رنگ هاي طبيعت و... وبعضي آثاراو باصداي تاج اصفهاني وعليرضا افتخاري اجرا شده اند.
وفات: 1350/11/27 تولد: 1272


يوسف فروتن
يوسف فروتن نوازنده سه تارونيزمسلط به سازهاي تار، ويولون وپيانووازشاگردان حسين عليزاده وهنرآموخته نزد درويش خان وديگراستادان موسيقي ايراني دردوره مظفري ومعلمان روسي(موسيقي اروپايي) وعضو اركسترانجمن اخوت ومتبحردرنواختن ضربي ها واشاعه موسيقي ملي، وضبط رديف ها(به كوشش م.كماليان وف.مجد).
وفات: 1357/11/27 تولد: 1275


حميد وفا دار
حميدوفادار نوازنده تار وشاگرد درويش خان باتأثيرازديگراستادان وهمنواز برادرش مجيد دركنسرت ها ودرچند برنامه راديويي وترك نوازندگي ازميانسالي تاآخرعمركه ازآثاراو مي توان به چند ضبط خصوصي ازبداهه نوازي ها وهمنوازي با ويولون مجيد وفاداراشاره كرد.
وفات: 1369/11/28 تولد: 1293


جهانگير ملك
جهانگيرملك نوازنده تنبك وخودآموخته وبهره برده تهراني وسايرهنرمندان وكاردرراديو تهران ازاوايل دهه1330 وبابرنامه ازهنرحسين هاي فراوان درراديو و تلويزيون وكنسرت ها درداخل وخارج ازكشور با هنرمندان مختلف كه ازآثاراو مي توان به چند همنوازي با علي تجويدي درصفحه هاي گرام دردهه 1340 اشاره كرد.
تولد: 1311/11/29


ابو الحسن خان اقبال آذر
وجوداقبال وجود مكتب تبريز درآوازايران است ورسيدن به قله اي كه اين سيمرغ آوازايران برآن نشسته، اگرغيرممكن نباشد، غيرمحتمل است. درارزيابي هنري اقبال، بايستي سه دوره آثاري راكه به فاصله اي بيش ازنيم قرن ضبط كرده گوش داد و عيارهنري هريك را با معيارارزشيابي هنرهمان زمان سنجيد. با همه تنوع شيوه و لحن، ازصفحه هاي دوره سفربا درويش خان وصفحه هايي كه با برادران شهنازي خوانده، تانوارهايي كه با بيكجه خاني پركرده، درست خواندن واصيل ماندن او مشهود است ووجود اقبال بدون اين تنوع هنري قابل تصور نيست.
وفات: 1350/12/03 تولد: 1242


حسين تهراني
حسين تهراني نوازنده تنبك وشاگرد حسين خان اسماعيل زاده، رضاروانبخش، مهدي غياثي و... بيش ازهمه برگرفته ازمحضر ابوالحسن صبا وپايه گذار تكنيك امروزي تنبك نوازي درچهارچوب موسيقي معاصر، داراي توانايي تكنيكي عالي و معلومات فراوان درموسيقي ضربي وآشنا با نوازندگي سنتور ورديف ها وكاردرراديو تهران از1319 تااواخردهه 1340 وعضو انجمن موسيقي ملي، هنرستان موسيقي ملي واركسترهاي راديو واداره هنرهاي زيبا ومؤسس «گروه تنبك »(فراهم آمده به كوشش حسين دهلوي وجمعي ديگر) وتعدادي نوارخصوصي، همراه ويولون وسه تارابوالحسن صبا وصداي خودش.
وفات: 1352/12/07 تولد: 1290


هوشنگ كامكار
هوشنگ كامكار، آهنگساز وآغازهنرآموزي نزد پدر وسپس تحصيل درهنرستان عالي موسيقي ودانشكده ي هنرهاي زيبا(تهران) ودانشگاه سانفرانسيسكو وسابقه تدريس دردانشگاه وتأليف كتاب هاي آموزشي وآثار فراوان براي اركستر كه ازآثاراو مي توان به: كنسرتينو براي تار و اركستر ، گلستان ، و كتابهاي « اركستراسيون» ( ريمسكيكوركاساكف)اشاره كرد.
تولد: 1325/12/07


غلام حسين بنان
غلامحسين بنان خواننده وشاگرد محمدطاهرضياء الذاكرين وناصرسيف وباليده درمكتب علي نقي وزيري وروح الله خالقي او خواننده انجمن موسيقي ملي وراديو تهران(دهه هاي1320و1330) وداراي لحن انحصاري دراجرا با الهام ازشيوه اديب خوانساري ومجري تواناي آثارعلي نقي وزيري، روح الله خالقي، جواد معروفي ومرتضي محجوبي كه ازآثاراو مي توان به ضبط هاي راديويي ازبرنامه هاي آواز، همراه با ابوالحسن صبا، مرتضي محجوبي، حسن كسايي ورضا ورزنده، واجراي ترانه هاي «كاروان»، «نواي ني»، «من ازروزازل»(آهنگ ها ازمحجوبي باكلام رهي)، «چه شب ها»(آهنگ محجوبي با كلام نواب صفا)، «حالا چرا»(آهنگ خالقي باكلام شهريار)، «دلتنگ»(آهنگ وزيري باكلام سعدي) و... تعدادي ترانه ازآثار اكبرمحسني، مهدي مفتاح، نصرالله زرين پنجه و... اشاره كرد.
وفات: 1364/12/08 تولد: 1290


يونس در دشتي
درگذشت يونس(يونا) دردشتي خواننده باتحصيلات كلاسيك درمدرسه آليانس ودرموسيقي خودآموخته وبهره برده ازراهنمايي هاي يحيي زرپنجه ومرتضي ني داوود با اولين كنسرت درگراند هتل تهران همراه يحيي زرپنجه (1305) وآخرين كنسرت درآمريكا (1370) وهمكاري با راديو تهران وراديو اصفهان (سالهاي 1350-1330) ورا يو ايرانيان درنيويورك(1358 به بعد) وداراي لحن مشخص درخوانندگي وپيروي ازمكتب آوازاصفهان كه ازآثار او مي توان به تعدادي ضبط هاي راديويي وچند صفحه گرامافون همراه سنتور عباس زندي وتار ابراهيم سرخوش، حاوي آوازها وچند تصنيف قديمي اشاره كرد.
وفات: 1374/12/10 تولد: 1288


بيژن ترقي
بيژن ترقي شاعروترانه سرا وناشرومصحح چند ديوان ازشعرهاي قدما وترانه سرايي ازاوايل دهه1330، بيش ترهمراه با آهنگ هايي ازپرويز ياحقي كه ازآثاراو مي توان به بهاردلنشين(آهنگ ازروح الله خالقي)، مي زده شب(آهنگ ازپرويزياحقي)، جام مدهوشي(آهنگ ازعلي تجويدي)، و... كتاب« سرود برگ ريزان»(مجموعه شعرها وترانه ها) اشاره كرد.
تولد: 1308/12/12


امير بيداريان
اميربيداريان تنبك نوازي را دركودكي ازمرشد نصرالله تهراني(ياردرويش خان) آموخت ونزد حسين تهراني، معلوماتش را تكميل كرد. ازجواني دراركسترهاي مختلف شركت داشت واولين نوازنده تنبك بود كه درفيلم هاي موزيكال ايراني نوازندگي تنبك را- درموسيقي فيلم- به عهده داشت. بعد ازانقلاب به تدريس وتآليف پرداخت ومجموعه آموزشي «ريتم به زبان نت» و« گنجينه وزن ها» ازاو انتشاريافت. بيداريان نوازنده باقدرت وآشنا به قطعه هاي ضربي قديم بود. ازآثاراو مي توان نوار«آذركيميا»(برگزيده اجراهاي صحنه اي همراه سنتوررضا مهدوي) را نام برد.
وفات: 1374/12/12 تولد: 1311


جمشيد عندليبي
جمشيد عندليبي نوازنده ني وهنرآموخته نزد سيدحسن كسايي وفارغ التحصيل رشته موسيقي دانشكده هنرهاي زيبا (تهران) با اجراهاي متعدد درجشنواره هاي داخل وخارج ازايران كه ازآثاراو مي توان تكنوازي ني درنوارهاي«ني نوا»(اثرحسين عليزاده)، «دستان»( با صداي محمدرضا شجريان)، آلبوم «به ياد گذشته»(اجراي آثارابوالحسن صبا با«ني») و آلبوم رديف ميرزا عبدالله (اجرا با ني) نام برد.
تولد: 1335/12/12


سيد محمد مير نقيبي
سيد محمد ميرنقيبي نوازنده ويولون، نواساز وهنرآموخته وهنرآموز نزد ابوالحسن صبا با سابقه طولاني تدريس موسيقي درهنرستان موسيقي ملي وهمكاري مطبوعاتي با نشريه «رنگ» وجانشين داوود پيرنيا درسرپرستي برنامه گل ها كه ازآثاراو مي توان : ضبط هاي راديويي واجراي مجدد تعدادي ازآهنگ ها درنوار «سكوت»( به كوشش كوروش متي) را نام برد.
تولد: 1302/12/12


محمد جواد ضرابيان
محمد جواد ضرابيان نوازنده سنتور، نواساز وهنرآموز وآموزش سنتور نزد داريوش صفوت وآهنگسازي نزد محمد تقي مسعوديه وتجربه فراوان دركار گروهي وتدريس موسيقي كه ازآثاراو مي توان به كتاب«قطعاتي براي پيانو» و نوارهاي «نازنگاه »، «زيبا ترين» و«عطر سوسن»(با صداي عليرضا افتخاري) اشاره كرد.
تولد: 1302/12/12
 


عبد الحسين شهنازي
عبدالحسين شهنازي نوازنده تاروشاگرد علي اكبر خان شهنازي وداراي توانايي بيان وشيوه خاص نوازندگي با تأثيرگذاري بسيار با كنسرت هايي درداخل كشور وساختن نغمه چند ترانه كه ازآثار او مي توان به چند صفحه گرامافون( تكنوازي، همنوازي و نواسازي) همراه با صداي سيد جواد بديع زاده، ابوالحسن اقبال آذر(اقبال السلطان) و تنبك رضاخان روانبخش اشاره كرد.
وفات: 1327/12/15 تولد: 1284


شاپور نياكان
شاپورنياكان نوازنده ويولون، درموسيقي خودآموخته بود. درسال هاي 1320تااواسط دهه1330 ازمحبوب ترين نوازندگان ويولون بود وآثارمتعددي ازاو باصداي روح بخش ضبط شده است ونوارهاي خصوصي متعددي نيزدارد كه يكي از بهترين هاي آنها با صداي محمد رضا شجريان است. نياكان نيز هنرمندي دلسوخته وپاكباخته بود واستعدادي نادر كه خود نيز قدرخود رانشناخت.
وفات: 1372/12/15 تولد: 1305


منوچهر صانعي
منوچهرصانعي نوازنده پيانو ورديف شناس وآشنا به سه تار وسنتور وشاگرد محضر مرتضي محجوبي، عبدالله دوامي، علي اكبرشهنازي وابوالحسن صبا واستفاده غيرمستقيم ازسنتورنوازي حبيب سماعي وداراي تكنيك قوي نوازندگي وبلاغت بيان درارائه مطالب موسيقي اصيل ايراني كه ازآثاراو مي توان به (ضبط هاي خصوصي): همنوازي با سازوآواز هنرمندان مختلف، اجراي رديف گزيده موسيقي ايراني به روايت استادان قديم وملهم ازتكنيك هاي بياني مرتضي محجوبي، مقالات مختلف درنشريات فارسي زبان آمريكا وفرانسه درباره موسيقي وموسيقي دانان معاصرايراني اشاره كرد.
وفات: 1375/12/15 تولد: 1300


جلال ذوالفنون
جلال ذوالفنون نوازنده سه تار وفارغ التحصيل هنرستان موسيقي ملي وبهره برده ازمحضر موسي معروفي وفارغ التحصيل گروه موسيقي دانشكده هنرهاي زيبا ( دانگاه تهران) وداراي تكنيك ويژه ولحن مشخص درسه تارنوازي وداراي تجربه فراوان كارگروهي، تكنوازي وكنسرت ها درداخل وخارج ازكشوركه ازآثار او مي توان به نوارهاي گل صد برگ وآتش درنيستان( با صداي شهرام ناظري)، شيدايي( باصداي صديق تعريف) و... كتاب ها ي« آموزش سه تار» و«بررسي مقايسه اي آثاردرويش خان ورديف» اشاره كرد.
تولد: 1316/12/16


حسين قوامي
حسين قوامي درمحيطي سراسر مخالفت با موسيقي، آوازرا ازعبدالله خان حجازي وحسين خان اسماعيل زاده فراگرفت و درسال 1325 وارد راديو شد. روح الله خالقي لقب «فاخته» را براي اوانتخاب كرد واو مدت سي سال تمام دربرنامه هاي مختلف حضوريافت ويكي از ستون هاي آواز دربناي «گل ها» بود. آوازقوامي مثل خود او آميزه اي ازلطف وسادگي وصفا ودرستي بود وصداي او ازصداهاي ماندگار درموسيقي ايران است. قوامي ازحيث مكارم اخلاقي اگرنه بي نظير، مسلماُ كم نظيربود ازاو نوارهاي زيادي باقي مانده است.
1368/12/16 تولد: 1286


احمد عبادي
احمد عبادي برآمده ازخاندان هنروفرزند ميرزا عبدالله بود و خود طريقي متفاوت وكاملا نو را درسه تارنوازي آفريد. شيوه خاص او كه دراوج كارفقط متعلق به خود اوست، ازاوايل دهه1330 با ورود راديو ورواج موسيقي راديو آغازشد ودرسال هاي بعد به تعالي رسيد واكنون نام سه تار بين موسيقي دانان، خواه وناخواه با نام عبادي وياد سرانگشت نوازشگر وناخن ظريف وپنجه لطيف او آميخته است. ازعبادي نوارهاي راديويي ونوارهاي خصوصي بسياري حاوي بديهه نوازي وهمنوازي با آواز ضبط شده وآلبوم «كوك سه تار» نيز ازكوك هاي اختصاصي ونواخته هاي او انتشاريافته است.
1371/12/17 تولد: 1283


مجيد انتظامي
مجيد انتظامي آهنگساز ونوازنده اُبوا وفارغ التحصيل هنرستان عالي موسيقي(تهران) ودانشگاه دولتي برلين وهمكاري با اركستر سمفونيك وتدريس درهنرستان ودانشگاه وساختن موسيقي متن فيلم از1356 كه ازآثاراو مي توان به «سفرسنگ» (ك.مسعود كيميايي)، «عقاب ها»(ك. ساموئل خاكچيكيان)، « دستفروش» ( ك.محسن مخملباف)، «ناصرالدين شاه آكتورسينما»(ك.محسن مخملباف) و« ازكرخه تا راين»( ك. ابرهيم حاتمي كيا) اشاره كرد.
تولد: 1326/12/17


نوذر پرنگ
نوذرپرنگ شاعرولغوي ارزنده و وارد به نظم ونثرموسيقي است. اجزاي تركيب شده درشعراو حاوي نوعي موسيقي دروني هستند ويكي اززيباترين ساقي نامه هاي شعرفارسي ازاوست. پرنگ درسال هاي1330 نيز ترانه سرايي مي كرد وكلام چند ترانه موسيقي پاپ (جوان) آن روزگار اثرطبع اوست.
تولد: 1316/12/20


منصور نريمان
منصورنريمان (اسكندرابراهيمي زنجاني)، نوازنده بربط (عود) ونواساز وخودآموخته با استفاده ازراهنمايي هاي استادان وقت وهمكاري طولاني با راديو درمشهد، شيرازوتهران و تدريس درهنرستان و هنركده موسيقي ملي كه ازآثاراو مي توان به ضبط هاي راديويي همراه اركسترها وخوانندگان مختلف وآلبوم «شيوه بربط نوازي» (كتاب ونوار) اشاره كرد.
تولد: 1314/12/20


فرهاد فخر الديني
فرهاد فخرالديني آهنگساز، رهبراركستر، پژوهشگر ومؤلف وآموزش ويولون نزد ابوالحسن صبا وعلي تجويدي، دانش آموخته درهنرستان موسيقي ودانشكده هاي هنري وداراي آثارماندگار درشيوه موسوم به« موسيقي ملي ايران» وسازنده موسيقي متن بسياري ازفيلم هاي ايراني كه ازآثار او مي توان به موسيقي فيلم هاي شوهرآهوخانم(ك.داوود ملاپور)، سربداران(ك. محمدعلي نجفي)، گزارش يك قتل(ك. محمدعلي نجفي)، آدم برفي(ك. داوود ميرباقري) و... ونوارهاي: چهارگاه براي ويولون واركستر(باصداي م. شجريان)، ياديارمهربان(باصداي كاوه ديلمي) و... موسيقي متن امام علي(ع) (باصداي صديق تعريف) اشاره كرد.
تولد: 1316/12/21


سيد محمد تقي بينش
سيد محمد تقي بينش آموزگارفداكار تاريخ موسيقي قديم ورساله شناسي آن بود وزندگي او وقف اين خدمت فرهنگي شد. درجواني تارنوازي را ازاستاد علي اكبر شهنازي آموخت ولي تدريس وتحقيق را خوش تر گرفت وآثاري ارزنده رااحيا كرد. تصحيح وتحشيه كتاب هاي مولانا عبدالقادر مراغي(مقاصد الالحان، جامع الالحان و رساله خاتمه)، شرح ادوار صفي الدين، سه رساله موسيقي( دانشنامه، كنزالتحف و اخوان الصفا) ورساله بنايي (همراه داريوش صفوت) وتعدادي مقاله وسخنراني، يادگارزندگاني پربار اوست. كتاب هاي او اكثراً منتشرشده اند ويادنامه او به نام « بينش وموسيقي» به كوشش رضا مهدوي انتشاريافته است.
وفات:  1374/12/24 تولد: 1300


علي اكبر شهنازي
علي اكبرشهنازي، خلف الصدق خاندان هنر و فرزند ميرزا حسين قلي، قريب به هشتاد سال نوازندگي كرد وبيش ازنيم قرن، رديف دستگاه ها را درس داد وبا اشاعه تكنيك عالي تارنوازي ومعلومات ارزنده خود كه ازپدر وعمو آموخته بود، چراغ موسيقي اصيل را روشن نگه داشت. شهنازي داراي تكنيك درخشان وقدرت واستحكام واصالت مداري درنواختن تاربود. از اوآهنگ هايي باقي مانده ازجمله: زد لشگرگل، نسيم سحرو...، وتعداد زيادي صفحه هاي گرامافون، بيش ترمحتوي تكنوازي هاي او، تعدادي نوازخصوصي، دوره رديف ميرزا حسين قلي و دوره رديف عالي براي تار كه اثر قريحه خودش بود وسرشار ازتكنيك هاي چشمگير است. مجموعه اي ازآثار او به كوشش داريوش طلايي نت نويسي ومنتشر شده است.
وفات:  1362/12/26 تولد: 1276


اسماعيل زرين فر
اسماعيل زرين فرازشاگردان محضرحسين خان اسماعيل زاده ومدرسه علي نقي وزيري بود. سال ها تدريس ويولون واداره كردن كلاس هاي موسيقي را به عهده داشت ونزديك نيم قرن فعاليت فرهنگي- هنري كرد. قطعه هايي ازقدما وآثاري ازخودش را به خط نت نوشته كه هنوز منتشرنشده اند. زرين فر درشناسايي رديف ويژه كمانچه نيز صاحب نظر بود.
وفات: 1371/12/28 تولد: 1280


سيد اسماعيل نواب صفا
سيد اسماعيل نواب صفا شاعروترانه سرا با ترانه سرايي از اوايل دهه1320 واز شركت كنندگان درنخستين كنگره نويسندگان ايران وعضو شوراي شعردرراديو تهران وداراي مشاغل فرهنگي- اجتماعي دراصفهان، شيراز ورشت وازاولين ترانه سرايان نسل بعد ازنورالله همايون واميرجاهد وصاحب آثارفراوان با هنرمندان نامدارموسيقي ايراني كه ازآثاراو مي توان به چه شب ها (آهنگ ازمهدي خالدي)، رفتم وبارسفربستم (آهنگ ازعلي تجويدي)، جواني (آهنگ ازمهدي خالدي)، اي اميد دل من كجايي (آهنگ ازپرويزياحقي) و... كتاب «قصه شمع»(خاطرات هنري) اشاره كرد.
تولد: 1303/12/29


ابراهيم سرخوش
ابراهيم سرخوش نوازنده تاروشاگرد پدروخودآموخته داراي سابقه طولاني درراديو با خوانندگان مختلف وكنسرت هاي بسيار درشهرهاي ايران كه ازآثاراو مي توان به همنوازي با صداي اديب خوانساري وروح انگيز در نوارهاي رديف آوازهاي ايراني اشاره كرد.
وفات: 1360/12/29 تولد: 1290


محمد فرزاد عندليبي
محمدفرزاد عندليبي نوازنده دف وبهره گرفته ازآموزش ها وراهنمايي هاي محمد جليل عندليبي وكنسرت هاي بسيار درجشنواره هاي داخل وخارج ازكشور كه ازآثاراو مي توان به كتاب«آموزش نوين دف» ونوار«كنسرتو براي دف وسازهاي كوبه اي» اشاره كرد.
تولد: 1347/12/29