زندگي‌نامه بيش از دويست و پنجاه تن از بزرگان موسيقي ايران

 

صفحه اول                صفحه دوم                صفحه سوم            بازگشت به صفحه اصلي

 

توضيح: جهت جستجو، Ctrl+F را زده و نام فرد موردنظرتان را تايپ كرده و جستجو نماييد.

 

 

علي محمد خادم ميثاق
علي محمد خادم ميثاق نوازنده ي پيانو و كنترباس و آهنگساز و اركستر و معلم موسيقي وسرپرست اركسترهاي دولتي و از آثار او مي توان به : تعدادي سرود و مارش به صورت نت وضبط در صفحه هاي گرامافون اشاره كرد.
وفات: 1337/05/26 تولد: 1286


حسام الدين سراج
حسام الدين سراج خواننده واجراكننده كنسرت هاي متعدد درداخل وخارج از كشور وسازنده ي نغمه ي «مقصد ديار قدس» وازآثاراو مي توان به : نوارهاي نينوا، شمس الضحي ، ياديار ، شرح فراق وباغ ارغوان و…اشاره كرد.
تولد:

1337/05/27


ارژنگ كامكار
ارژنگ كامكار نوازنده ي تنبك وتحصيل در رشته‌ي نقاشي دانشكده‌ي هنرهاي زيبا وكار در اركسترهاي مختلف وگروه شيدا وازآثار او مي توان به‌ : همنوازي درنوارهاي موسيقي وبه ويژه باگروه كامكارها اشاره كرد.
تولد: 1335/05/31


حسين عليزاده
حسين عليزاده نوازنده‌ي تاروسه تار وآهنگساز، اوشاگرد علي اكبرشهنازي، نورعلي برومند ويوسف فروتن است، وي فارغ التحصيل هنرستان موسيقي ودانشكده ي هنرهاي زيباوداراي تكنيك عالي نوازندگي وخلاقيت درساختن انواع مختلف موسيقي واجراي كنسرتهاي فراوان درداخل وخارج ازكشور، ازآثاراو مي توان به شورانگيز، تركمن، صبحگاهي، نوبانگ كهن، پايكوبي، رازنو، گبه و دراعصارو... و كتابهاي آموزشي براي تاروسه تار وده قطعه براي تارو... اشاره كرد.
تولد: 1330/06/01


مهدي آذر سيناد
مهدي آذرسينا نوازنده‌ي كمانچه ونواساز، او فارغ التحصيل دانشكده‌ي هنرهاي زيبا كه ازآثاراو مي توان به سخن تازه، سياوشانه، شورآفرين وتعدادي ضبط هاي خصوصي اشاره كرد.
تولد: 1325/06/01


عبد النقي افشار نيا
عبدالنقي افشارنيا نوازنده‌ي ني وخودآموخته درنوازندگي ونوازندگي دراركسترهاي وزارت فرهنگ و هنرازسال 1352 وفارغ التحصيل رشته‌ي موسيقي ازدانشكده‌ي هنرهاي زيبا ونوازنده درگروه شيدا وعارف واجراي كنسرت ها درداخل وخارج ازكشور وازآثاراو مي توان به كتاب«آموزش ني» اشاره كرد.
تولد: 1330/06/01


نصر الله خان مين باشيان
نصرالسلطان فرزند غلام رضاخان سالار معزز وفارغ التحصيل كنسرواتوارمسكو و شاگرد نيكلا ريمسكي كورساكف وازبانيان رواج موسيقي كلاسيك بين الملل درايران وتخصص درنواختن ويولونسل وپيانوورئيس شعبه‌ي موزيك دارالفنون .
وفات: 1317/06/03 تولد: 1275


محمد اسماعيلي
محمد علي اسماعيلي متين نوازنده ومعلم تنبك وشاگرد حسين تهراني درهنرستان موسيقي ملي وداراي تكنيك عالي نوازندگي واجراهاي فراوان درداخل وخارج ازكشور وازآثاراومي توان به سلسله نوارها همراه با سنتور فرامرز پايور ونوارهاي گروه استادان با جليل شهناز وچند تكنوازي و... كتاب آموزش تنبك و قطعه‌ي «رونما» (اجراقبل از1357).
تولد: 1313/06/04


موسي معروفي
موسي معروفي نوازنده‌ي تار ومدرس وگردآورنده‌ي رديف موسيقي ايراني وهنرآموخته نزد درويش خان و علي نقي وزيري ، اجراها وكنسرت هاي بسيار درتهران و شهرستانها وضبط صفحه‌ي گرامافون درسال هاي 1307 تا1327 (تكنوازي، همنوازي و نواسازي)و چهل سال گردآوري ونت نويسي رديف هاي گوناگون ، مدرس موسيقي(نوازندگي تار) ودروس فقه و شرعيات درهنرستان، موسيقي ملي كه ازآثاراو مي توان به صفحه هاي گرامافون محتوي تكنوازي ها، همنوازي ها ونت نويسي تعداد زيادي ازآثار قدما وآثار خود، كتاب هاي «رديف موسيقي ايراني» ، آواز دشتي، برنامه‌ي دشتي و ... مجموعه ي مقالات او با عنوان «موسيقي نامه هاي موسي معروفي» اشاره كرد.
وفات: 1344/06/07 تولد: 1268


حسين استوار
حسين استوارنوازنده‌ي پيانو وآشنا به سنتور وسه تار، اوشاگرد محمودخان مفخم (مفخم الممالك) واجراي كنسرت هاي فراوان درتهران وشهرستانها كه ازآثاراومي توان به همنوازي پيانو باويولون ابراهيم منصوري، تارسالاري وآواز بانو لرتا، اجراي ترانه ها وتصنيف ها واجراي آثاري ازركن الدين مختاري اشاره كرد.
وفات: 1365/06/08 تولد: 1275


سيد حسين طاهرزاده
سيد حسين طاهرزاده خواننده ومؤسس سبك مسلط خوانندگي موسيقي ايراني درقرن حاضر، اوشاگرد غيرمستقيم سيد عبدالرحيم اصفهاني وبهره برده از آواز وساز استادان وداراي خلاقيت فوق العاده وقريحه ي عالي هنري وتوانايي بيان وتسلط به ارائه‌ي بليغ مطالب كه ازآثار او مي توان به يك سلسله صفحه هاي گرامافون ، يك دوره نوارهاي خصوصي همراه تار و سه تار نورعلي برومند اشاره كرد. شاگردان غيرمستقيم وي قمرالملوك وزيري، اديب خوانساري و... محمدرضا شجريان وانتقال دهنده شيوه هاي بلاغي بيان او: نورعلي برومند و نورالدين رضوي سروستاني بوده اند.
وفات: 1334/06/12 تولد: 1261


پرويز يا حقي ( صديقي پارسي)
پرويز ياحقي نوازنده‌ي ويولون ونواساز، اوشاگرد حسين ياحقي وبهره گيري غيرمستقيم ازابوالحسن صبا ومعروف به داشتن استعداد وتوانايي زود رس درنوازندگي (از7سالگي) وداراي لحن مشخص درنواختن كه ازآثاراو مي توان به تعداد زيادي ضبط هاي راديويي وضبط هاي خصوصي حاوي بداهه نوازي ها و همنوازي ها به تنهايي ويا همراه نوازندگان وخوانندگان(1337-1334)، مي زده، اي اميد دل من، بعد ازآن شب بي خبري، اي بهارنورسيده و...(ترانه ها)وآثارديگراشاره كرد.
تولد: 1314/06/16


علي نقي وزيري
علي نقي وزيري نوازنده ي تاروآهنگساز وآغازكننده ي حركت تجدد درموسيقي ايران وتحصيل آزاد دركنسرواتوارهاي برلين وپاريس، مؤسس «مدرسه ي عالي موسيقي» واركسترآن و«كلوب موزيكال»، رييس هنرستان موسيقي ومدرسه موسيقار، رييس انجمن موسيقي ملي، عضوشوراي موسيقي راديوو... استاد ممتاز دانشگاه تهران دررشته هاي زيباشناسي وتاريخ هنر، پايه گذاررشته باستان شناسي دردانشگاه تهران، داراي تكنيك ويژه ي نوازندگي، تواناييهاي فوق العاده درارائه وبيان مطالب وپايه گذارآهنگسازي به مفهوم امروزي درموسيقي عصرجديد ايران كه ازآثاراو مي توان به: كتاب ها:«دستورتار و سه تار»، «دستور ويولون»، «موسيقي نظري ايراني»، «خواندنيهاي كودكان»،«آموزش زيباشناسي»، «سرودهاي مدارس با اشعارسعدي و فردوسي»و... مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها و قلم اندازيهاي پراكنده ي اوبا نام «موسيقي نامه‌ي وزيري»، يك صفحه ي گرامافون حاوي تكنوازي ها‹بندباز، دخترك ژوليده، حاضرباش و...›، اجراي قطعه هايي بااركسترمدرسه ي عالي موسيقي، بازسازي آثاري ازاو به كوشش روح الله خالقي با اركستربزرگ راديوتهران(13340-1336 )و…
وفات: 1358/06/17 تولد: 1266


عبد المجيد كياني هندي (مجيد كياني)
مجيد كياني نوازنده ومعلم سنتورورديف دان وفارغ التحصيل دوره‌ي شبانه‌ي هنرستان موسيقي ملي و دانشكده‌ي هنرهاي زيبا، اوشاگرد محضر نورعلي برومند وعبدالله دوامي وپژوهشگر وارائه كننده‌ي شيوه‌ي سنتورنوازي حبيب سماعي بااستفاده ازآموزش هاي نورعلي برومند وديگر شاگردان حبيب، عضوشوراي موسيقي درمركز موسيقي ايران ورييس گروه موسيقي دانشكده ي هنرهاي زيبا (از13763) كه از آثاراومي توان به گذري درشيوه ي سنتورنوازي حبيب سماعي، ضربي هاي حبيب سماعي، رديف ميرزاعبدالله ‹براي سنتور›، خسرواني، زندگي وآثار حبيب سماعي(كتاب و نوار)، سيدحسين طاهرزاده، نگرشي به غم درموسيقي ايراني و… اشاره كرد.
تولد: 1320/06/20


رضا كمال ( شهرزاد)
رضا كمال ملقب به شهرزاد و شاعرونمايشنامه نويس و... سازنده ي كلام چند ترانه‌ي ماندگار و تحصيل درمدارس سن لويي وآليانس تهران، كاردربلديه(شهرداري) و روزنامه هاي مختلف تهران و نويسنده‌ي نمايشنامه هاي «پريچهر وپريزاد»، «زردشت»و...«قصه ي آهنگي شهرزاد» وازآثاراومي توان به«يك زمان چوپاني...» و«بهارنو رسيد» اشاره كرد.
وفات: 1316/06/20 تولد: 1277


مهدي قلي هدايت ( حاج مخبر السلطنه )
حاج مخبرالسلطنه هدايت با موسيقي آشنايي عملي داشت ولي تبحراو دربخش نظري موسيقي بود. استاد او ميرزا عبدالله بود وخود نيز درنسخه شناسي موسيقي دست داشت. ازاو كتاب بزرگ «مجمع الادوار» و«رساله ابجدي دركتابت موسيقي» و«دوره هاي رديف موسيقي ايراني» ومقالات واشعاري درباره ي موسيقي باقي مانده است.
وفات: 1334/06/22 تولد: 1261


امانوئل ملك اصلانيان
امانوئل ملك اصلانيان نوازنده‌ي پيانو وآهنگساز وفارغ التحصيل از آلمان ودانش آموخته نزد پل هيندميت (درآهنگسازي) و كنراد آنزورگه (درپيانو) وكنسرت هاي بسيار دراروپا (تكنوازي پيانو) واجراي آثار اركسترال درايران وداراي تكنيك ممتاز درنوازندگي ، لحن انحصاري وبيان بليغ فردي با تأكيد بر نقش دنياي دروني مجري اثر كه از آثار او مي توان به باله هاي«افسانه ي آفرينش»، «گلبانگ»،« گفت و شنود»، «پروانه» و ... تعدادي مقاله ومصاحبه اشاره كرد.
تولد: 1294/06/22


سيد جواد چايچي اصفهاني
سيدجواد چايچي اصفهاني صنعتگر و متخصص درصنايع دستي و كار با چوب وشروع سازسازي درسال هاي پس از انقلاب با گرايش به سه تارسازي كه ازآثار او مي توان به تزئينات داخل هتل عباسي اصفهان و چند رستوران مشهور دراصفهان وتعدادي سه تار وكتاب «سه تارساز».
وفات: 1372/06/23 تولد: 1304
 


واروژان هاخوانديان
واروژان هاخوانديان آهنگساز وفارغ التحصيل هنرستان عالي موسيقي تهران و كالج هاي موسيقي فرانسه وآمريكا، شروع كار ازاواسط دهه‌ي 1340 با ساخت آهنگ براي ترانه ها و تصنيف هاي روز وداراي قريحه ي هنري عالي در ساخت ملودي، تنظيم وسازبندي وحساسيت درتركيب شعر با موسيقي كه ازآثاراو مي توان به موسيقي متن سريال تلويزيوني سلطان صاحبقران وآهنگ هاي حرف، بوي گندم، تب زده، پوست شير، پل و... اشاره كرد.
وفات: 1356/06/26 تولد: 1319


مصطفي كمال پورتراب
مصطفي كمال پور تراب آهنگساز ومدرس موسيقي و دانش را در هنرستان عالي موسيقي(آهنگسازي) و دانشگاه سوربن(موزيكولوژي)آموخت. اجراي آثار(قبل ازانقلاب) بااركسترهاي بزرگ داخل وخارج ازايران و تدريس موسيقي درهنرستان ودانشگاه وعضو گروه واژه گزيني موسيقي در مركز نشر دانشگاهي كه ازآثار چاپ شده اومي توان به ترجمه ي كتابهاي«سلفژ پوتسولي»، «موسيقي مدرن» و... مقاله هاي متعدد درمجله ي موزيك ايران، مجله موسيقي وكتاب ماهور اشاره كرد.
تولد: 1303/06/28


اردشيرروحاني
اردشير روحاني، نوازنده‌ي پيانو وآهنگساز وفارغ التحصيل هنرستان عالي موسيقي و دانشكده هاي هنرهاي زيبا و كاردرانجمن ژونس موزيكال وتنظيم قطعه هاي محلي ايراني براي پيانو(شليل، دست به دستمالم نزن و...) و ازآثاراو مي توان به: نوارهاي«كوي دوست» و... اشاره كرد.
تولد: 1325/06/28


فريدون مشيري
فريدون مشيري شاعروترانه سرا وداراي تحصيلات دانشگاهي دررشته‌ي ادبيات فارسي و سابقه‌ي طولاني روزنامه نگاري و سرپرستي صفحه‌هاي شعر درمجله هاي ادبي-هنري پايتخت وترانه سرايي ازآغاز دهه‌ي1330 ، ازآثاراومي توان به ،ياديارمهربان، جاودانه با عشق، شيدايي اشاره كرد.
تولد: 1305/06/30


محمد رضا (سيلوش ) شجريان
محمدرضا شجريان خواننده ومطرح ترين چهره ي موسيقي آوازي ايران دربيست سال گذشته ، او شاگرد اسماعيل مهرتاش، نورعلي برومند، عبدالله دوامي بود وبااستفاده ازآثار تمام هنرمندان گذشته‌ي موسيقي و اجراي كنسرت هاي بسيار درداخل وخارج ازكشور وآشنايي با هنرهاي ديگر از قبيل خوشنويسي، سمنتورنوازي، پرورش گل و… او داراي توانايي تكنيكي وبياني دراجرا وصاحب خلاقيت هاي فردي درزمينه ي ساخت واجراي قطعه ها كه ازآثار او مي توان به : آلبوم هاي گلبانگ شجريان، گل هاي تازه ، تصنيف هاي ايرا ني ، سپيده، به يادعارف، چشمه ي نوش، بيداد، برآستان جانان و… اشاره كرد.
تولد: 1319/07/01


ميلاد كيايي
ميلاد كيايي نوازنده ي سنتور، نواساز وهنرآموخته نزد پدر وآموزش تئوري موسيقي نزد مصطفي كمال پورتراب مي باشد. او اجراكننده‌ي كنسرت هاي بسيار درداخل و خارج از كشور وسابقه ي طولاني تدريس سنتور، ازآثار او مي توان به شورو شادي (تكنوازي) و موسيقي متن تعدادي برنامه هاي تلويزيوني اشاره كرد.
تولد: 1323/07/01


سيد حسن كسايي
سيد حسن كسايي نوازنده‌ي ني و استاد مسلم اين ساز درپنجاه سال اخير. او شاگرد مهدي نوايي وباليده در مكتب ابوالحسن صبا است و داراي سابقه‌ي نوازندگي درراديو تهران واصفهان از اوائل دهه‌ي 1330تا اواخر 1356 مي باشد و داراي تكنيك هاي فوق العاده وقريحه ي ممتاز هنري درارائه‌ي مطالب و بيان احساس با كمنسرت هاي بسيار درداخل وخارج ازكشورو ضبط نوارهاي راديويي ونوارهاي خصوصي، بيش تر بديهه نوازي وياهمراهي با آواز تاج اصفهاني واديب خوانساري با تار جليل شهناز. ازآثاراو مي توان به چند صفحه‌ي گرامافون درخارج ازكشورو يك آلبوم سي.دي دوبل، برگزيده‌ي تكنوازي ها اشاره كرد.
تولد: 1307/07/03


بهزاد باشي
بهزاد باشي نويسنده ومترجم وآشنا با موسيقي كلاسيك اروپا وداراي تجربه در ترجمه ي كتاب هاي تاريخ موسيقي بود . ازآثاراو مي توان به «تاريخ موسيقي خاورزمين» وتأليف كتاب « سُلفاي موسيقي ايران»و چند مقاله اشاره كرد.
وفات: 1370/07/04 تولد: 1304


حسين ناصحي
حسين ناصحي تحصيل كرده‌ي كنسرواتور در تهران و آنكارا و از برجسته ترين آهنگسازان اين مرز و بوم بود. از اوايل دهه 1330 تا اواخر عمر به تدريس و آهنگسازي پرداخت. آثار متعددي ساخت و مقاله هايي در توضيح عقايد هنري خود نوشته كه اكثراً به مرحله اي اجرا و انتشار نرسيده اند. جامعه‌ي دوره‌ي حيات او نتوانست استعداد نادر اين هنرمند نجيب را درك كند و امور ناصحي به فعاليتهاي جان فرسايي گذشت كه در راه تعالي هنرش نبود. از او ، دو اثر در صفحه و نوار ضبط شده و دو مقاله و يك مصاحبه نيز بر نشريات «موزيك ايران» و «رودكي» به چاپ رسيده است.
وفات: 1356/07/06 تولد: 1304


حسين دهلوي
حسين دهلوي آهنگساز و رهبر اركستر و دانش آموخته در محضر ابوالحسن صبا ، حسين ناصحي و توماس كريستين داويد و فارغ التحصيل هنرستان عالي موسيقي در رشته آهنگسازي همچنين مدير هنرستان موسيقي ملي پس از روح الله خالقي و مهدي مفتاح او رهبر اركستر «صبا» و اركستر رودكي و طراح و سازنده قطعه هاي از موسيقي ايراني براي اجرا اركستر بزرگ سازهاي ايراني و غير ايراني با اجراي كنسرتهاي بسيار در داخل و خارج از كشور است او همچنين مؤسس « اركستر بزرگ مضرابي مي باشد. از نمونه آثار او مي توان به آثاري از حسين دهلوي ، بيژن و منيژه (نوار) ، سبكبال ، شوشتري براي ويولون و اركستر، به ياد صبا و نغمه‌ي ترك ، نخست گلبانگ براي اركستر مضرابي و… اشاره كرد.
تولد: 1306/07/07


عبد الوهاب شهيدي
عبد الوهاب شهيدي ، خواننده و نوازنده عود، وي هنررا نزد اسماعيل مهر تاش و بهره گيري از ساير استادان آموخت. او فعاليت را در جامعه‌ي باربد از دهه 1320و كار در راديو تهران از اواخر دهه‌ي 1330آغاز كرد. از آثار او مي توان به ضبط راديويي فراوان همراه با اركستر گل ها ، كار هاي آوازي و اركستري ، تكنوازي و همنوازي عودو… باز خواني ترانه هاي محلي لري را نام برد.
تولد: 1301/07/07


علي اصغر شاه زيدي
علي اصغر شاه زيدي ، خواننده او هنر را نزد تاج اصفهاني و با راهنمايي هاي ساير استادان آموخت. او از حافظان شيوه تاج و مدرس آواز مي باشد،‌از آثار او مي توان به چرخ گردون (همراه علي تجويدي و جليل شهناز) اشاره كرد.
تولد: 1327/07/08
 


داوود آزاد
داوود آزاد نوازنده تار و سه تار او خود آموخته و با استفاده از نوار هاي استادان وي كنسرتهاي متعددي در داخل و خارج از ايران اجرا كرده است. از آثار او مي توان به مكتب تار تبريز ، آي عشقي، در بهار اميد، به ياد هرمزي و.. اشاره كرد.
تولد: 1342/07/14


علي نقي وزيري
علي نقي وزيري، تجدد موسيقي و ورود فرهنگ صوتي ما به تاريخ جديد با كوشش او روي داد. او نه تنها در موسيقي بلكه درهرزمينه اي كه به زندگي و حيات فرد در اجتماع مربوط مي شد. كوشا ونو آور بود. تأ سيس رشته هاي باستان شناسي ، تاريخ هنر و زيبا شناسي در دانشگاه تهران ، تأ ليف اولين كتابها در زمينه ادبيات كودك و ساخت موسيقي ويژه كودكان تأ سيس نخستين بنياد موقوفه ويژه موسيقي ايران و… و بسياري خدمات ديگر . جلوه هايي از حيات پر بار و درخشان او هستند.
وفات: 1358/07/17 تولد: 1266


جهانشاه صارمي
جهانشاه صلرمي نوازنده تار و شاگرد حسين عليزاده و ارشد تهماسبي وي مؤسس گروه موسيقي نهفت( نخستين گروه سازهاي ايراني با نوازندگان كودك و نوجوان با اجراي در سطح حرفه اي) از آثار او مي توان به كتاب « آثاري از استاد علي اكبر شهنازي» اشاره كرد.
تولد: 1335/07/18


حسن گل نراقي
ترانه خوان وخواننده‌ي ترانه‌ي «مراببوس».
وفات: 1373/07/19 تولد: 1305


مهدي فلاح مقدمي
مهدي فلاح مقدمي خواننده وخوشنويس وهنررا نزد محمدرضا شجريان وغلامحسين اميرخاني وبهره برده از راهنمايي هاي فريدون مشيري ودكتر حسين عمومي با اجراي كنسرت ها درداخل و خارج از كشور(همراه نمايشگاه آثارخوشنويسي) . ازآثار اومي توان به بيكران(همراه مجيد درخشاني ) وگوَن(همراه حميد متبسم) اشاره كرد.
تولد: 1335/07/19


مرتضي گرگين زاده
مرتضي گرگين زاده نوازنده ونواساز هنررا درشعبه‌ي موزيك نظام آموخت ونزد علي محمد خادم ميثاق بود وهمچنين همكاري با راديو از1326 همراه بنان ، مفتاح وملاح ونواسازي ونوازندگي كلارينت دراركسترهاي راديو . ازآثاراومي توان به : تنظيم چندترانه ي محلي و موسيقي فيلم هاي «ولگرد» و «نردبان ترقي» اشاره كرد.
وفات: 1337/07/20 تولد: 1300


عطاء الله جنگوك
عطاء الله جنگوك نوازنده‌ي تار وسه تار وشاگردمحمدحسن عذّاري، علي اكبر شهنازي وغلامحسين بيكجه خاني. اوفارغ التحصيل رشته‌ي موسيقي از دانشكده‌ي هنرهاي زيبا وسابقه‌ي طولاني تدريس درمراكزآموزشي دولتي وخصوصي ، ازآثاراو مي توان به مال كنون(باصداي مسعود بختياري)، نوروز(تكنوازي سه تار) وسرو ماه(تصنيف هاي شيدا)و…(نوار)، كتاب:«سوزوساز» اشاره كرد.
تولد: 1327/07/22


محمد علي حداديان
محمدعلي حداديان نوازنده ومعلم ني وشاگردحسين ياوري وسيد حسن كسايي. اوفارغ التحصيل رشته‌ي موسيقي ازدانشكده‌ي هنرهاي زيبا وعضو گروههاي مختلف موسيقي وداراي سابقه‌ي طولاني تدريس درمراكزآموزشي.
تولد: 1316/07/23


مرتضي حنانه
مرتضي حنانه ، آهنگساز، رهبر اركستر و مولف، دانش آموخته در هنرستان عالي موسيقي و در كنسرواتوار واتيكان ، او شاگرد پرويز محمود و استاد ايتاليايي« كاردوچي» و آشنايي به نوازندگي هورن و پيانو ، موسس اركستر فارابي و عضو شوراي موسيقي در راديو تهران و داراي سابقه‌ي تحقيق در موسيقي نواحي و تحقيق در موسيقي قديم ايران براي استفاده هاي آهنگسازي. از آثار او مي توان به تنظيم ملودي ها (از آهنگسازان گذشته و حال) براي اركستر بزرگ و اجرا در راديو تلويزيون ، قطعه هاي «سوئيت شهر مرجان » «روندو كاپريچيوزا» و… موسيقي فيلم هاي«هزار دستان » « صمد و فولاد زره لي ديو» و« فرار از تله» و… كتاب «گامهاي گمشده» و ترجمه كتاب هاي «اركستراسيون» « چگونه ملودي بسازم » و… و چند اثر منتشر نشده در تئوري موسيقي ايران را مي توان برشمرد.
وفات: 1368/07/24 تولد: 1301


محمد رضا درويشي
محمد رضا درويشي آهنگساز محقق و مؤلف وي فارغ التحصيل رشته‌ي آهنگسازي از دانشكده هنر هاي زيبا ( تهران) و آشنا به نوازندگي ترومپت مي باشد. داراي سابقه 17 ساله مدام در موسيقي نواحي ايران و تنظيم ملودي هايي از خود و ديگران براي اركستر و گاه با نگرشي جديد در ساز و بندي، وي طراح و برگذار كننده جشنواره هاي بزرگ موسيقي نواحي ايران است . از آثار او مي توان به نوار هاي موسيقي نواحي مازندران ، موسم گل، گنبد مينا، زمستان، و كتابهاي «نگاه به غرب» « بيست ترانه موحلي فارس» «نوروزي خواني» « شناخت موسيقي نواحي ايران » « سنت و تجدد در موسيقي ايران» « آيينه و آواز» و چند مجموعه نت و تعدادي قطعه هاي اجرا نشده و تعدادي مقاله و.. مجموعه عظيم دايرة المعارف ايران در 9 جلد از او مي باشد.
تولد: 1334/07/25


نور علي الهي
نور علي الهي نوازنده تنبور، مسند نشين خاندان شاه حياسي و از خاندان هاي يارسان در جيحون آباد صحنه (كرمانشاه) آموزش تنبور نوازي را نزد استادان منطقه و هنر آموزي را نزد درويش خان و معاشرت با موسي معروفي ، ابو الحسن صبا ، روح الله خالقي وي داراي قدرت و قريحه‌ي هنر مندانه در تنبور نوازي و اجراي مقام قديم بوده است . از ‎آثار او مي توان به دو نوار كاست با عنوان «موسيقي سماوي» حاوي اجراي مقام هايي با تنبور اشاره گرد.
وفات: 1353/07/27 تولد: 1274


حبيب الله بديعي
حبيب الله بديعي نوازنده ويولون و نواساز وي شاگرد لطف الله مفخم پايان ، ابو الحسن صبا و چند استاد ارمني بود. عضو شوراهاي موسيقي در رايو تهران و رهبر اركستر باربد و داراي قدرت فني و توانايي بياني در نواختن ويولون به ويژه در بازسازي آثار صبا بوده است . از آثار او ميتوان به مجموعه « برگ سبز» و آهنگ هايي در « آتشم» «رفته بودم» از تو گذشتم» اشاره كرد.
وفات: 1371/07/27 تولد: 1312


فريدون فرزانه
فريدون فرزانه آهنگساز تحصيل كرده در كنسرواتوار بروكسل هنر آموز سلفژ و هارموني در هنرستان عالي موسيقي (تهران)از آثار او مي توان به تنظيم و اجراي آثاري از ركن الدين مختاري براي اركستر قطعه هاي در فرم هاي مختلف براي پيانو و آواز و.. اشاره كرد.
وفات: 1362/07/28 تولد: 1289


علي محمد رشيدي
علي محمد رشيدي فارغ التحصيل هنرستان عالي موسيقي ، ساز تخصصي كنترباس - در آهنگسازي و آواز ايراني وي سردبير مجله‌ي « موزيك ايراني » و رئيس هنرستان تبريز هنرستان موسيقي پسران مي باشد.
تولد: 1313/08/01


محمد علي كياني نژاد
محمد علي كياني نژادنوازنده ني و نواساز وي هنر را در مركز حفظ و اشاعه موسيقي ملي آموخت و فارغ التحصيل رشته موسيقي دانشكده هند هاي زيبا (تهران) كنسرتهاي بسياري در داخل و خارج از كشور اجرا كرده است. تجربه فراوان در همنوازي و نواسازي و تنظيم آثار دارا مي باشد.از آثار او مي توان به مهرورزان ، سفر آفتاب، سرو سيمين و… و كتاب « شيوه‌يني نوازيو شناخت ساز هاي بادي ايران اشاره كرد.
تولد: 1331/08/01


حسين پژمان بختيار
حسين پژمان بختيارشاگرد مكتب ادبي نظام وفا در موسيقي نيز آوازه افكنده است. كلام چند تصنيف ماندگار از ساخته هاي مرتضي ني داوود و ديگر استادان موسيق از اوست.« آتشي در سينه دارم جاوداني» « بس كن اي دل» « گل محبوس» و… پژمان در سالهاي آخر عمر جزو شوراي شعر و ترانه راديو تهران بود او مردي بود حساس و فطرتاُ شاعر و هنر شناس . از او ديوان اشعارش بدون ذكر ترانه هايي كه ساخته در سال هاي قبل از انقلاب به چاپ رسيده است.
وفات: 1353/08/02 تولد: 1279


منصور صارمي
منصور صارمي نوازنده‌ي سنتورخود آموخته و تاثير پذيرفته از مرتضي محجوبي بهره برده از آموزشهاي نور علي برومند همكار برنامه هاي «گل» در راديو. كنسرتهاي راديو در كشور هاي آسيايي و ضبط هاي خصوصي متعدد از بداهه نوازي ها ( همراه با ساز و آواز) از آثار همايون مثنوي را مي توان نام برد.
وفات: 1378/08/03 تولد: 1309


ناصر فرهنگ
ناصر فرهنگ نوازنده‌ي تنبك و تصنيف خوان او شاگرد حسين تهراني و محمد اسماعيلي و استفاده‌ي مستقيم و غير موستقيم از مكتب استادان بزرگ ، داراي تكنيك نوازندگي انحصاري و توانايي هاي ممتاز در تك نوازي و همنوازي ، ضربي خواني و ساخت قطعه هاي ضربي و آشنا با رديف هنر خوشنويسي را نزد برادران ميرخاني و استادان ديگر آموخت و داراي قريحه شاعري جدي و طنز بود . از آثار او مي توان به كنسرت ايتاليا ، خلوت گزيده و… تعدادي نوار خصوصي ، تعداي شعر و خوشنويسي و كتابهاي آموزشي «آموزش تنبك» را اشاره كرد.
وفات: 1376 تولد: 1326/08/04


حسين يا حقي
حسين ياحقي نوازنده ويولون و نواساز او شاگرد برگزيده محضر حسين خان اسماعيل زاده استاد كمانچه وداراي لحن خاص وشيوه ي مشخص درنوازندگي ويولون ومهارت درسنتورنوازي وكاردر راديو تهران دردهه ي 1330وتكنوازي كمانچه (به توصيه ي روح الله خالقي كه ازآثاراومي توان به همنوازي درصفحه هاي گرامافون با صداي قمرالملوك وزيري، تاج اصفهاني واديب خوانساري، مجموعه نوارهاي راديويي(بداهه نوازي ها، همنوازي ها و…) وتعدادي نوارخصوصي، آهنگ هاي «برق غم»(باكلام رهي معيري)، «جواني» و«بي خبر»(باكلام نواب صفا) اشاره كرد.
وفات: 1347/08/06 تولد: 1282


حسين علي نكيسا
حسين علي نكيسا تعزيه خوان وخواننده ي مجلسي وهنرآموخته نزد پدر(ميرزابابا) بانخستين كنسرت ها درتهران بانام حسين علي تفرشي عراقي همراه تار علي اكبر شهنازي وداراي قدرت بيان وبلاغت فوق العاده درارائه ي مطالب وازهنرمندان صاحب رتبه ي والاكه ازآثاراومي توان به چندصفحه‌ي گرامافون، آواز خواني درگوشه هاي مختلف اشاره كرد. ‎
وفات: 1353/08/06 تولد:


حسين هنگ آفرين
حسين هنگ آفرين، نوازنده ي سه تارورديف دان، اوشاگردعليرضاخان چنگي وسرپرست اركستردرراديو وداراي آثاري با همكاري خوانندگان وترانه سرايان وعضو اركسترگل ها كه ازآثاراو مي توان به مجموعه‌ي صفحه ها با ملوك ضرابي، وكتاب«رديف استادعلي اكبرخان شهنازي « تنظيم ويولون» اشاره كرد.
وفات: 1331/08/08 تولد: 1255


عبدالله جهان پناه
عبدالله جهان پناه نوازنده‌ي ويولون ونواساز اوشاگرد عليرضاخان چنگي وسرپرست اركستردرراديو وداراي آثاري با همكاري خوانندگان وترانه سرايان وعضو اركسترگل ها كه ازآثار او مي توان به مجموعه صفحه ها با ملوك ضرابي؛‌ و كتاب « رديف استاد علي اكبر خان شهناز«تنظيم براي ويولون» كه چاپ نشده است ، اشاره كرد.
وفات: 1375/08/08 تولد: 1305


ميرزا حسين ساعتساز(خضوعي اصفهاني)
حسين خضوعي خواننده و رديف دان وي هنر را نزد ميرزا عبد الوهاب اصفهاني آموخت او مسلط به ادب قديم ، عروض، شعر شناسي، و.. مشهور به لطف صوت و توانايي اجرا وعضو اركستر درويش خان در انجمن اخوت بود. از صداي او اثري در دست نيست. از شاگردانش مي توان به اديب خوانساري، يونس در دشتي و تاج اصفهاني را نام برد. از آثار او دفترچه‌ي اشعار و دفتري در علم موسيقي و جدول دستگاه ها وآوازها دردست مي باشد.
وفات: 1323/08/10 تولد: 1275


داوود پير نيا
داوود پيرنيا ، اديب مؤسس و سرپرست برنامه هاي گل ها در راديو تهران و داراي سابقه‌ي كار ادبي از اوايل جواني و سرپرست مشاغل مهم سياسي و اداري بود. موسس برنامه هاي « گل هاي رنگا رنگ» « گل هاي جاويدان» « يك شاخه گل» « گل هاي صحرايي» « برگ سبز» و نخستين برنامه هاي راديويي مخصوص كودكان از كار هاي وي مي باشد. از آثار او مي توان به چند مقاله و مصاحبه در نشريات سال هاي 1330و 1340 اشاره كرد.
وفات: 1350/08/11 تولد: 1279


حسين ملك
حسين ملك ، نوازنده ،سازنده و معلم سنتورو نواساز وي هنر را نزد ابو الحسن صبا و هنر مندان ديگر آموخت. از كار هاي او تكنوازي در راديو تهران از اوايل دهه‌ي 1320 تا اواخر 1350مي باشد. او كنسرتهاي بسياري در داخل و خارج از كشور اجرا كرده و شركت در جشنواره سنتور نوازي در اروپاي شرقي مي باشد. سابقه طولاني در تدريس موسيقي و سنتور سازي به شيوه ابداعي خود بود. از آثار به جاي مانده از او تعدادي ضبط هاي خصوصي ، ضبط هاي تلويزيوني ، صفحه هاي گرامافون در تهران ، فرانسه و بلژيك و..باقي مانده است و ساخت تعدادي سنتور در اندازه هاي ويژه براي تك نوازي و گروه نوازي از كار هاي او مي باشد.
وفات: 1378/08/13 تولد: 1304


فريدون ناصري
فريدون ناصري آهنگساز و رهبر اركستر و هنر را در هنرستان عالي موسيقي در بلژيك نزد آندره سوري آموخت. وي آشنا با نوازندگي ويولونسل و سازهاي كوبه اي است. عضويت در شوراهاي موسيقي راديو و تلويزيون مي باشد. رهبر اركستر سمفونيك تهران ،داراي سابقه پژوهشي در موسيقي نواحي ايران است. از آثار وي براي موسيقي فيلم هاي «ستارخان» ، « ناخدا خورشيد» «كفشهاي ميرزا نوروز» و.. استفاده شده است. قطعه هاي : ميترا، رقص هاي كوهستان‌ ، لالايي و غيره و كتاب « اصلاحات جهاني و لغات رايج ايتاليايي در موسيقي
تولد: 1309/08/14


 

فضل الله توكل
فضل الله توكل، نوازنده سنتور و نواساز استفاده برده از محضر مرتضي خان محجوبي و ديگر استادان است. سابقه كار راديويي از دهه‌ي 1330 آغاز كرد. آز آثار او مي توان تعدادي برنامه راديويي و چند لوح فشرده را نام برد.
تولد: 1321/08/14


علي تجويدي
علي تجويدي نوازنده ي ويولون وسه تارونواسازومؤلف اوشاگرد ابوالحسن صبا، حسين ياحقي، ركن الدين مختاري، حاج آقامحمدايراني مجرد، هوشنگ استوار وچند استاد ارمني وشروع كاردرراديو تهران از1328 و داراي سابقه ي طولاني تدريس و نواسازي و سرپرستي اركسترها كه ازآثاراو مي توان به: نوارهاي راديويي ونوارهاي خصوصي، همنوازي با ساز وآواز واركستر، ترانه هاي«مراعاشقي شيدا»(باكلام منيره طه)، «آزاده ام» و«صبرم عطاكن»(باكلام رهي معيري)، «بارسفربستم»(باكلام نواب صفا)، «آتش كاروان»(باكلام بيژن ترقي)، « رفتم كه رفتم»(باكلام معيني كرمانشاهي) وكتاب هاي « اثري درچهارگاه»، « موسيقي ايراني»(2جلد)، وكتاب« مجمع التصانيف» اشاره كرد.
تولد: 1289/08/15


حسين همدانيان
حسين همدانيان نوازنده ي تنبك وترانه خوان وهنررا نزد استادان قديمي وبا بهره گيري ازآموزش هاي حسين تهراني آموخت كاردرراديو تهران را ازاوايل دهه‌ي 1330 همراه با سازها وآوازها واركسترهاي مختلف كه ازآثاراو مي توان به همنوازي تنبك درصفحه هاي گرامافون( 1354-1320) باهنرمندان مختلف و... سازنده وخواننده ي دو ترانهي «باباكرم» و« اي يارمباركبادا»اشاره كرد.
وفات: 1378/08/15 تولد: 1302


روح الله خالقي
روح الله خالقي موسيقيدان وطن پرست و دانش آموخته‌ي مكتب علي نقي وزيري وسرسپرده‌ي اووآهنگساز ومؤلف كتاب ها ومؤسس نهادهاي پيشرو موسيقي ايراني بود. تأليف كتاب «سرگذشت موسيقي ايران»، «نظري به موسيقي»، كتاب هاي هنرستان، مقالات بسياردرجرايد روز، ساختن آهنگهاي متعدد درفرم هاي گوناگون، تأسيس انجمن واركستر وهنرستان موسيقي ملي وبسياري خدمات فرهنگي ديگر حاصل زندگي پرباراوست.خالقي ادامه دهنده ي معتدل وپوياي جريان تجديد موسيقي ايران است ونقشي بسزا درپيشرفت موسيقي معاصر دارد.
وفات: 1344/08/21 تولد: 1285


موسي ني داوود
موسي ني داوود نوازنده‌ي ويولون وشاگرد كمانچه نوازان گمنام عصر مظفري وبهره گرفته از محضر حسين خان اسماعيل زاده وهمنواز دركنسرت ها وصفحه هاي برادرش مرتضي ني داوود همراه آواز قمرالملوك وزيري وملوك ضرابي كه ازآثار او مي توان به: همنوازي با قمرالملوك وزيري درصفحه هاي سه گاه ومخالف(باشعربهار:اگرتورخ بگشايي...) وچند نوارخصوصي ازترانه ها وتصنيف ها ي موسيقي نوازان يهودي تهران قديم، ونت نويسي تعدادي ازآثار مرتضي ني داوود اشاره كرد.
وفات: 1371/08/22 تولد: 1286


حاج آقا محمد ايراني مجرد
حاج آقا محمد ايراني مجرد رديف شناس ومرجع شفاهي سه نسل از موسيقي دانان ايران اوشاگرد ميرزاعبدالله درسه تار نوازي ومتبحرّ درشناخت انواع روايت ها ي سازي وآوازي ازگوشه هاي مختلف ومتخصص درشناخت ساز نفيس كاردست استادان، همچنين نظارت برضبط يك دوره رديف درمركز حفظ واشاعه ي موسيقي(1350-1347) كه ازآثاراو مي توان به مقاله‌ي «چغانه ي طرب»، (كتاب «كتاب آموزش تنبك» به كوشش حسين دهلوي وجمعي ديگر/1350) وتعدادي نوارخصوصي اشاره كرد.
وفات: 1350/08/23 تولد: 1250


رهي معيري (بيوك)
محمدحسن (بيوك) معيري معروف به رهي، همان گونه زيست كه دراشعارش آمده است: عاشق پيشه وجمال پرست وگلچين ومالامال ازاحساس. ذوق موسيقي او، كلامش را به آهنگ ونواي بسياري ازبزرگان موسيقي ايران همچون مرتضي محجوبي وحسين ياحقي وروح الله خالقي گره زد وآثاري ماندگارآفريد: «نواي ني»، «كاروان»، «ديدي اي مه» و«شب جواني» ازاين آثارند. مجموعه ترانه هاي رهي همراه ُنت آهنگ آن ها دركتاب «آزاده» چاپ شده است.
وفات: 1347/08/24 تولد: 1288


سعدي حسني
سعدي حسني منتقد ومؤلف وفارغ التحصيل رشته‌ي فلسفه ازآلمان كه آغازكاراوازدهه‌ي 1330 درراديو تهران ونشريات تخصصي بوده است. او نويسنده‌ي متن وكلام چند اپرا و اپرات وسردبير«مجله موسيقيِ»(1356-1352) ومؤسس انجمن ژونس موزيكال ايران بود كه ازآثاراومي توان به«هفت نغمه چنگ»، «تاريخ موسيقي» و«تفسيرموسيقي» اشاره كرد.
وفات: 1365/08/25 تولد: 1302
 


اردشير كامكار
اردشيركامكارنوازنده‌ي كمانچه وهنرآموزي نزد پدر، پشنگ كامكار و محمدرضا لطفي وكنسرت هاي فراوان باگروه كامكارها وكاردراركسترهاي ديگركه ازآثاراومي توان به: «به ياد صبا» وكنسرتو براي كمانچه واركستراشاره كرد.
تولد: 1341/08/28


محمد عشقي نوايي
محمد عشقي نوايي آخرين سه تارساز ارجمند قديم درزمان ما، يادگارخاطرات زيبا از صبا ورضا محجوبي و حسين خان ياحقي و...، صناعت خود را ازاستادان پيشين آموخته بود وخود نيز ابداعات وابتكارات نوين درهنرش داشت. سه تارهاي او مونس خلوت نوازندگان بزرگ زمان ما هستند وياد او آرام بخش رهروان طريق پررنج فقروقناعت كه عشقي الگو واسوه‌ي آنان بود.
وفات: 1366/09/01 تولد: 1296


غلام حسين درويش ( درويش خان)
وصف روزگار وآثاردرويش خان قافله سالار بزرگ تجدد موسيقي ايران دراين مختصرنمي گنجد. درويش نوازنده‌ي استاد و بزرگ درتارو سه تار بود ودرمحضرآقاحسين قلي وميرزا عبدالله باليده وكيفيتي عجيب درنوازندگي داشت. اومبتكرپيش درآمد درموسيقي بود وازآثاربسيارزيبايي دراين قالب ونيز درقالب هايي چون تصنيف ورنگ وچهار مضراب باقي مانده است. صفحه هايي حاوي تارنوازي او، تكنوازي وهمنوازي همراه سيد حسين طاهرزاده، اقبال آذر، دوامي وباقرخان وديگران باقي است ومجموعه آثاراو به كوشش ارشد تهماسبي منتشرشده است.
وفات: 1305/09/02 تولد: 1251


نصر الله ناصح پور
نصرالله ناصح پور، رديف دان وآموزگار آوازايراني ازشاگردان محضر استاد عبدالله دوامي بوده ونزديك چهل سال است كه به تدريس واجراي آواز اصيل اشتغال دارد.ازآثاراو مي توان به دو صفحه‌‌ي گرامافون دركتاب«موسيقي آوازي ايران»، تصنيف ماهور«زمن نگارم» درنوار«به ياد درويش خان» و اجراي تصنيف هايي ازعارف درآلبوم «يادواره‌ي استاد برومند» به سرپرستي محمدرضالطفي اشاره كرد.
تولد: 1319/09/02


محمود كريمي
محمود كريمي رديف دان ومعلم آواز وشاگرد محضرعبدالله دوامي وبااستفاده ازصفحه هاي خوانندگان قديم وداراي سابقه‌ي طولاني تدريس آوازايراني درهنرستان موسيقي ملي و... كه ازآثاراو مي توان به صفحه هاي گرامافون(پرشده درفرانسه) همراه ني محمد موسوي وتار ژان دورينگ وآلبوم بزرگ «رديف آواز موسيقي ايران» اشاره كرد.
وفات: 1363/09/03 تولد: 1306


تاج اصفهاني
تاج اصفهاني خواننده ورديف دان ومدرس آواز وشاگرد سيدعبدالرحيم اصفهاني وبهره برده ازحسين خان اسماعيل زاده وصاحب لحن درخشان وقدرت اجراي ويژه درارئه‌ي مطالب و شعرشناسي وقريحه‌ي مناسب خواني كه ازآثاراو مي توان به صفحه هاي گرامافون، نوارهاي راديويي ونوارهاي خصوصي وچند ترانه ازآثارعبدالحسين برازنده با شعر شيداي چالشتري اشاره كرد.
وفات: 1360/09/07 تولد: 1282


داريوش صفوت
داريوش صفوت نوازنده‌ي سنتوروسه تاروپژوهشگرومؤلف وهنرآموخته نزد ابوالحسن صبا وبهره گرفته ازدانش سايراستادان: حاج آقا محمد ايراني مجرد، سعيدهرمزي و... او مديروسرپرست نهادهاي اداري موسيقي(مركز حفظ واشاعه، گروه موسيقي دانشكده‌ي هنرهاي زيبا دردانشگاه تهران) و... همچنين عضو هيأت علمي دانشگاه، دايرة المعارف هاي رسمي كشور ومراكزپژوهشي كه ازآثاراو مي توان به نوارهايي محتوي تكنوازي سنتور وسه تار(پرشده درفرانسه وايران)، كتاب هاي «موسيقي ايراني»(همراه با نلي كارن، چاپ فرانسه)، «رساله ي موسيقي بنايي»(همراه باتقي بينش) و... مقالات تحقيقي درايران وفرانسه اشاره كرد.
تولد: 1307/09/07


داريوش خالدي
داريوش خالدي نوازنده‌ي ويولون ونواساز وشاگرد ابوالحسن صبا وبهره گرفته ازديگر استادان وكاردرراديو تهران از1319 وداراي روش ويژه درتكنوازي ويولون ونواسازي ومؤسس «اركسترجوانان» و همكاري با اركستر«گل ها» كه ازآثاراو مي توان به دو دوره صفحه‌ي گرامافون پرشده دربمبئي همراه باديگرهنرمندان، دو صفحه ي گرامافون پرشده درتهران (تكنوازي ها)، تعدادي نوار راديويي وخصوصي ودويست آهنگ وازترانه ها: «آمد نوبهار»(باكلام نواب صفا)‌، «آتش جان»(باكلام رهي معيري)، «انتظار»(باكلام معيني كرمانشاهي) و…
وفات: 1396/09/09 تولد: 1298


نصر الله گلپايگاني
نصرت الله گلپايگاني نوازنده ويولون وتاروتنبك وشاگرد ابوالحسن صبا ونصرالله زرين پنجه وحسين تهراني درهنرستان موسيقي ملي وتكنواز وهمنواز دراركسترهاي وزارت فرهنگ وهنروسازنده آثاري درموسيقي ايراني كه ازآثاراو مي توان به ضبط هاي خصوصي ازتكنوازي(بيش ترويولون) وهمنوازي اشاره كرد.
وفات: 1341/09/12 تولد: 1317


شاپور رحيمي
شاپوررحيمي خواننده هنرآموز ونوازنده عود وهنرآموخته نزد اسماعيل مهرتاش، نصرالله زرين پنجه، داريوش صفوت، محمود كريمي ومحمدرضا شجريان و سابقه طولاني تدريس آوازو اجرا كه ازآثاراو مي توان به«گل افشان»، «شكوفه هاي جاويدان» و«فصل ايثار» اشاره كرد.
تولد: 1326/09/13


رجب علي فلاح
رجب علي فلاح شاگرد محمد خان بلبل(عطاءالملك) آخرين خواننده ي قديمي درروزگارمابود. درپنج سالگي درحضورمظفرالدين شاه آواز خواند ودر سنين جواني هنرش مورد تمجيد صبا، قمروسايرهنرمندان قرارگرفت. اواولين خواننده اي بود كه درراديو تهران ديلمان راخواند وباجامعه ي باربد واسماعيل مهرتاش نيزهمكاري داشت. مشوق او، استادمهدي كماليان بود كه نوارهاي خصوصي متعددي ازاوضبط كرد. اميري فلاح نمونه بارزي ازصداي عالي، احساس صادقانه وزندگي بي پيرايه بود.
وفات: 1373/09/15 تولد: 1278


منو چهر جانبگلو
منوچهرجانبگلو منتقد موسيقي ونوازنده سنتور وشاگرد ابوالحسن صبا وبهره برده ازديگراستادان وصاحب مقالات انتقادي درنشريات 1369-1325 وتعدادي ضبط هاي خصوصي.
وفات: 1369/09/15 تولد: 1305


جواد معروفي
جواد معروفي نخست نزد پدرش موسي خان تارمي نواخت سپس پيانو رابرگزيد ودرمدرسه‌ي موسيقي علي نقي وزيري به آموختن نوازندگي وسايرعلوم موسيقي پرداخت اواولين نوازنده اي بود كه موسيقي ايراني رابا تلفيق تكنيك نوازندگي موسيقي غربي اجرا كرد ودراين راه توفيق يافت. نوازندگي، تدريس، آهنگسازي وسرپرستي اركسترتمام عمرمعروفي رادربرگرفت. معروفي هنرمندي سالم وآرام وخوشنام بود.ازآثارش : ژيلا، كوكو، خواب هاي طلايي، راپسودي ها، كنسرتو درچهارگاه، عاشورا، رومينا، رازخلقت، فراق و... رديف موسيقي ايران بااجراي پيانويي كه به كوشش محمدرضا منوچهري فر وبامقدمه وتفصيلات سيدعليرضا ميرعلي نقي به چاپ رسيده است.
وفات: 1327/09/16 تولد: 1291


هوشنگ ظريف
هوشنگ ظريف نوازنده‌ي تاروفارغ التحصيل هنرستان موسيقي ملي وهنرآموخته نزد موسي معروفي، علي اكبرشهنازي وحسين تهراني وآشنا به سه تاروتنبك وداراي سابقه ي طولاني تدريس درمراكزآموزشي موسيقي واجراهاي متعدد درسراسرايران وشهرهاي مهم جهان وهمكاري درتهيه كتاب«آموزش تنبك» و«رديف آوازي موسيقي ايران به روايت محمود كريمي» كه ازآثاراومي توان به ضبط هاي تلويزيوني بااركسترهاي وزارت فرهنگ وهنر، نوار«اصفهان- دشتي»(تكنوازي تار) وآلبوم آموزشي «كتاب اول ودوم تاروسه تا» اشاره كرد.
تولد: 1317/09/16


محمود حكيم هاشمي
محمود حكيم هاشمي سازنده سه تاروازبزرگان اين صنعت وهنربود. اونوازندگي ويولون رادرهنرستان آموخت وسه تارنوازي را ازاحمد عبادي فراگرفت وسه تارسازي را ازعشقي آموخت وازالگوهاي حاج طاهربهره گرفت. هاشمي هنرمندي ظريف ودقيق وداراي وسواس ومسئوليت بود وتعداد سازهايش كم ولي ازلحاظ كيفيت درسطح بسياربالا هستند ودردستان استادان بزرگ نواخته مي شوند.
وفات: 1375/09/17 تولد: 1323


حسين ياوري
حسين ياوري نوازنده‌ي تواناي ني وازهنرمندان بنام اين رشته دراوايل قرن حاضروشاگرد نايب اسدالله اصفهاني ومهدي نوايي وخودآموخته وداراي اطلاعات فراوان درزمينه هاي سازي-آوازي وداراي سابقه ي طولاني درتدريس وازآخرين وارثان هنرني نوازي درمكتب قديم كه ازآثارپراكنده به صورت نوارهاي خصوصي(بداهه نوازي ها وهمنوازي ها) اشاره كرد.
وفات: 1357/09/22 تولد: 1285


نصرالله زرينچه
نصرالله زرينچه نوازنده تاروسه تاروعود اوموسيقي رانزد حسين خان هنگ آفرين وموسي معروفي آموخت ونزد علي نقي وزيري تكميل كرد وسال ها دراركسترهاي مختلف نواخت ودرهنرستان موسيقي ملي تدريس كرد وباروح الله خالقي دربرنامه راديويي«سازوسخن» همكاري داشت. ازاوآهنگ هاي متعدد،‌ نوارهاي راديويي، نوارهاي خصوصي ويك دوره صفحه گرامافون با صداي ايران الدوله هلن باقي مانده است.
وفات: 1360/09/25 تولد: 1285


شاپور حاتمي
شاپورحاتمي فرزند علي حاتمي نوازنده تاروهنرآموخته نزد عبدالحسين شهنازي وآغازكاردرراديوتهران تااوايل1340 كه ازآثاراو مي توان به ضبط هاي راديويي وضبط هاي خصوصي، بيش ترحاوي بداهه نوازي هايش وچند صفحه گرامافون محتوي تصنيف هاي عاميانه اشاره كرد.
وفات: 1369/09/25 تولد: 1303


مهرداد ترابي
مهرداد ترابي نوازنده تاروسه تاروهنررا نزدجلال ذوالفنون وهوشنگ ظريف آموخت. وي سرپرست گروه«مشتاق» بود و كنسرتهاي بسياري درداخل وخارج ازكشورانجام داده است او تدوين كننده كتاب«دوره آموزش سه تار» درسه جلد نوشته جلال ذوالفنون مي باشد ازآثاراو مي توان به كتاب« دفترتصنيف هاي قديمي»(بادصبا، خزان عشق، چشم نرگس)(درسه جلد) ونوارهاي چهارپاره(تكنوازي) وبلبل شوريده(باصداي خسروعامري فر) اشاره كرد.
تولد: 1342/09/26