درخت زبان گنجشك

بلندپرواز

پرنشاط و سرزنده و به ميزان بسيار زياد جذاب هستند. اين گروه از روي انگيزه‌ي آني و بدون فكر قبلي عمل مي‌كنند. پافشاري در هر كاري از خصوصيات آنهاست. از انتظار واهمه‌اي ندارند. جاه‌طلب، باهوش، پراستعداد و علاقمند به بازي با سرنوشت مي‌باشند. بسيار قابل اعتماد و درستكارند. آنها در عاشقي محتاطند و بعضي اوقات مغزشان بر قلبشان حكمراني مي‌كند.