درخت زيتون

خردمند

عاشق خورشيد و گرما هستند. آنها افرادي معقول و متعادل بوده كه از پرخاش و خشونت دوري مي‌كنند. بربار و بشاش هستند و در صحنه‌هاي زندگي بسيار حساس‌ند و اصلا حسود نيستند. آنها عاشق خواندن هستند.