درخت توس

الهام‌پذير

بانشاط و خوش‌پوش، مهربان و در عين حال متظاهر. افراط در هيچ كاري را دوست ندارند. از ابتذال متنفرند و زندگي در طبيعت و آرامش را را دوست دارند. خيلي احساساتي نيستند. كمي بلندپرواز و پر از قوه‌ي تخيل مي‌باشند و از وجودي آرام و راضي‌كننده سود مي‌برند.