درخت سماق كوهي

احساساتي

بسيار بشاش است. خودخواه نيست. جنب و جوش و ناآرامي و پيچيدگي‌ها را دوست دارد. هم وابسته و هم مستقل است. سليقه‌ي خوبي دارد و جزو هنرمندان احساساتي است. اين افراد مي‌توانند شريك خوبي براي زندگي باشند ولي متاسفانه قدرت بخشش انها بسيار كم است.