درخت سيب

عاشق

اين افراد فريبنده، جذاب و پر از انرژي مثبت هستند. اهل خوش و بش، حادثه جو، حساس و هميشه عاشق‌اند. دوست دارند عاشق باشند و هميشه عاشقشان باشند. باوفا هستند. پرمحبت، بسيار بخشنده و پراستعداد هستند و اصولا براي امروز زندگي‌ مي‌كنند. آنها فيلسوفاني هستند با فكر آزاد كه قوه‌ي تخيل بسيار بالايي دارند.