درخت سپيدار

بلاتكليف

بسيار اهل تجمل به نظر مي‌رسند. خيلي اعتماد به نفس ندارند ولي وقتي لازم باشد از خود جرات نشان مي‌دهند. آنها طالب محيطي گرم هستند و در انتخاب خود بسيار وسواس دارند. اين گروه داراي طبعي هنرمندانه هستند و گرايشي به سمت فلسفه دارند. آنها در هر موقعيتي قابل اعتمادند و روابط را بسيار جدي مي‌گيرند.