درخت صنوبر

مرموز

داراي سليقه‌اي غيرعادي و خوب و تا حدي خودخواهانه هستند. اين افراد با نزديكان خود مدارا مي‌كنند و متواضع و فروتن مي‌باشند. اين افراد خلاق بوده و دوستان فراوان و بلندپروازي دارند. آنها بسيار قابل اعتمادند.