درخت سرو

باوفا

قوي، عضلاني، سازگار و قانع به آنچه كه زندگي به آنها مي‌دهد. خوشبين بوده و بسيار علاقمند به پول و دانش هستند. از تنهايي متنفرند. بسيار مهربان هستند ولي گاهي سريع خشمگين مي‌شوند.