درخت ليمو ترش

دودل

آن‌چه را زندگي برايش مقرر ساخته، خونسردانه مي‌پذيرد. از جنگيدن، استرس و رنج كشيدن بيزار است و از تنبلي و بطالت خوشش نمي‌آيد. اين گروه اغلب ملايم و دل‌رحم بوده و بسيار وفادار هستند. اين افراد با استعداد بوده ولي از پشتكار كمي برخوردارند؛ براي همين كمتر استعداد خود را به شكوفايي مي‌رسانند.