درخت كاج

منحصر به فرد

به شراكت‌هاي موافق عشق مي‌ورزند. آنها مي‌دانند كه زندگي را چگونه راحت بگيرند. بسيار فعال و طبيعت‌گرا هستند. اين گروه افرادي قابل اعتماد و اهل عملند كه به سادگي عاشق مي‌شوند ولي احساساتشان سريعا آنها را مي‌سوزاند و تا زماني كه ايده‌آل خود را پيدا نكنند همه چيز براي آنها نااميد كننده‌ است. در روابط عاشقانه بايد مراقب قلب ساده و صميمي آنها بود كه شكسته نشود.