درخت فندق

غيرعادي

دلربا، بي‌صبر و بسيار فهيم هستند. مبارزي فعال براي جنبشهاي اجتماعي اند. كمي دم‌دمي مزاج هستند. اين افراد بردبارند و در قضاوت بسيار دقيق عمل مي‌كنند.