درخت بلوط

شجاع

طبعي قوي دارند. دلير و نيرومند هستند و در كارها بسيار سخت‌گير و مستقل عمل مي‌كنند. حساس بوده و به تغيير علاقه‌اي ندارند. هميشه پايشان را روي زمين نگه مي‌دارند و اهل عمل هستند.