درخت انجير

حساس

خيلي قوي و مستقل بوده و به تناقضات و حرف‌هاي نامربوط ميدان نمي‌دهند. زندگي، خانواده و بچه‌ها را دوست دارند. شوخ‌طبع بوده و به تنبلي و بطالت علاقه‌اي ندارند. اين گروه داراي استعداد و هوش بالفطره هستند.