درخت آلش

خوش‌ سليقه

داراي زيبايي ارامش‌بخش بوده و همواره نگران وضع ظاهر خود مي‌باشند. خوش‌سليقه بوده و تا جايي كه امكان دارد به خود سخت نمي‌گيرند. همواره يك زندگي منظم و معقول را هدايت مي‌كنند. اين گروه هميشه به دنبال مهرباني و آگاهي در يك شريك احساساتي اند. آنها بسيار باوجدان هستند.