درخت افرا

مستقل

يك فرد معمولي نيست. اين افراد پر از تخيل و ابتكارند ولي در عين حال خجالتي و محتاط و كم‌حرف مي‌باشند. اين گروه داراي اعتماد به نفس بالايي هستند . انها تشنه‌ي تجربيات جديدند. بعضي اوقات تعصبي مي‌شوند. افراد اين دسته داراي پيچيدگي‌هاي فراوان بوده و از نعمت حافظه‌ي خوب برخوردارند. آنها مي‌خواهند همواره تاثير‌گذار باشند.